Sisäinen tuloslaskelma

Sisäinen tuloslaskelma (vahvistamaton) 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015
LIIKEVAIHTO 61 322 733,91 65 080 997,87

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen muutos


140 507,00

-159 021,00
Liiketoiminnan muut tuotot 2 072 233,56 1 131 094,23

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos

Ulkopuoliset palvelut13 197 924,79
-174 175,55
2 627 037,42

15 650 786,66


14 231 564,24
-103 112,45
2 801 235,82

16 929 687,61

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut


19 646 970,03

3 699 001,93
1 289 946,54

24 635 918,50

19 835 763,23

3 777 805,88
1 173 973,11

24 787 542,22

Poistot ja arvonalennukset

Suunnitelman mukaiset poistot

 

Liiketoiminnan muut kulut


1 939 003,27

18 574 770,98

1 475 902,82

21 310 027,19
LIIKETULOS 2 734 995,06 1 549 911,26

Rahoitustuotot ja -kulut

Korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut


1 718 520,50

-285 861,89


1 432 658,61


2 534 270,09
-135 847,45


2 398 422,64

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 4 167 653,67 3 948 333,90
TILIKAUDEN TULOS (sisäinen) 4 167 653,67 3 948 333,90