Sidosryhmätoiminta

Sidosryhmätoiminta

Veripalvelun vastuulla on huolehtia suomalaisen terveydenhuollon palvelemisesta toimialansa ainoana laitoksena sekä huipputason osaajana. Tähän kuuluu esimerkiksi verivalmisteiden, kudospalvelujen sekä eräiden laboratorio- ja asiantuntijapalveluiden saatavuuden varmistaminen potilashoidon tueksi jokaisena päivänä, ympäri vuoden ja kaikissa olosuhteissa.

Viranomaisille Veripalvelu vastaa toiminnan luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Laatujärjestelmällä ja tarkalla toiminnan ohjeistuksella on tärkeä merkitys Veripalvelun jokapäiväisessä työssä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tarkastaa säännöllisin väliajoin toiminnan tason.

Veripalvelun asiakkaita ovat terveydenhuollon yksiköt, joille Veripalvelu myy tuottamansa verivalmisteet ja muut palvelut. Asiakkailleen Veripalvelu vastaa tehokkaasta ja toimivasta sekä korkeatasoisesta palvelusta, joka auttaa potilaiden laadukkaan hoidon turvaamisessa. Toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Potilailla on oikeus saada turvallisia verivalmisteita. Veripalvelu valitsee sopivat verenluovuttajat turvallisuusperusteisesti ja huolehtii tarkasti veren testaamisesta sekä tuotannon turvallisuudesta. Verivalmisteiden käytön turvallisuutta Veripalvelu edistää koulutus- ja tiedotustoiminnalla sekä yhteistyöllä sairaaloiden kanssa.

Veripalvelua ei olisi ilman verenluovuttajia. Luovuttajien arvostaminen on yksi Veripalvelun arvoista. Käytännössä sen ilmentymiä ovat esimerkiksi hyvä asiakaspalvelu, sujuva verenluovutustapahtuma sekä luovuttajan turvallisuudesta huolehtiminen. Veripalvelu seuraa systemaattisesti luovuttajien toiveita ja palautteita sekä kehittää asiakaspalvelua sen mukaisesti.

Tutkimustyötä Veripalvelu tekee tiiviissä yhteistyössä yliopistojen ja myös lääkealan yritysten ja muiden tutkimusta tekevien yhteisöjen tutkijoiden kanssa. Oppilaitosten kanssa on myös paljon yhteistyötä. Veripalvelu tarjoaa muun muassa työharjoittelumahdollisuuksia ja opinnäytetöiden aiheita opiskelijoille.

Suomen Punaisen Ristin hallintoelimet, keskustoimisto, piirit ja myös osastot ovat kaikki Veripalvelun tärkeitä sidosryhmiä. Konkreettista yhteistyötä tehdään esimerkiksi paikallisissa verenluovutustilaisuuksissa, joiden järjestelyihin SPR:n osastojen vapaaehtoiset osallistuvat.

Lisäksi Veripalvelu on aktiivisesti mukana toimialansa kansainvälisten organisaatioiden välisessä yhteistyössä vaikuttamassa alan käytäntöihin.

Veripalvelun organisaatiojäsenyydet (osa jäsenyyksistä Suomen Punaisen Ristin keskusjärjestön):

Kansainväliset:

 • The Blood transfusion Genomics Consortium BGC (Kansainvälinen veripankkien, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyöelin)
 • European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine EATRIS (tutkimusyhteisö, jäsen)
 • European Blood Alliance EBA (Euroopan veripankkien liitto, organisaatiojäsen)
 • European Federation for Immunogenetics EFI (Immunogenetiikan eurooppalainen yhdistys, henkilöjäsenyyksiä)
 • European Society of Organ Transplantation (Euroopan elinsiirtoyhdistys, henkilöjäsenyyksiä)
 • Global Advisory Panel (GAP) on Corporate Governance and Risk Management of Blood Services in Red Cross and Red Crescent Societies (Punaisen Ristin veripankkien kansainvälinen yhteistyöelin, organisaatiojäsen)
 • International Haemovigilance Network (Kansainvälinen veriturvatoiminnan yhteistyöverkosto)
 • International Society of Blood Transfusion (Kansainvälinen verensiirtolääketieteen yhdistys, henkilöjäsenyyksiä)
 • Scandiatransplant (elinsiirtojen pohjoismainen yhteistyöelin, osallistuminen HUS:n yhteistyökumppanina)
 • World Marrow Donor Association (kantasoluluovutusten kansainvälinen yhteistyöelin, jäsen)

Kotimaiset:

 • FHRB Hematologinen biopankki (omistaja/osakas)
 • Hyvinvointialan liitto (jäsen)
 • Lahja elämälle -yhteistyö (Elinluovutuksia edistävän tiedotustoiminnan yhteistyöelin, mukana järjestöjä ja alan organisaatioita, johtoryhmän jäsen)

Veripalvelun toimintaa kehitetään tiiviillä yhteistyöllä sidosryhmien kanssa.