Biobank och provtjänst

I början av 2023 överfördes Blodtjänst biobanks verksamhet från forskningsorganisationen till den nya enheten Biobank och provtjänst som ansvarar för Blodtjänst biobanks verksamhet och fungerar som administrativ värd för Finlands hematologiska register och biobank (FHRB). Enheten fick också ansvaret för Blodtjänsts provtjänster, det vill säga leveransen av blodkomponenternas överskott till produktutveckling eller laboratoriesyften.

En anställd lägger prover i förvaring av flytande kvävebehållare.

Under verksamhetsåret samlade vi in prov till forskningsprojektet FinnGen och gick med i fortsättningsstudien FinnGen3. Under FinnGen-projektet har redan cirka 50 000 blodgivares genomdata återförts till biobanken. Vi genomförde också ett pilotprojekt med screening för en genetisk defekt som orsakar hemokromatos (ansamling av järn i kroppen) samt förmedlade dessa data till biobankens donatorer. Projektet fick ekonomiskt stöd från Sitra.

Vår biobank tog in en ny produkt i sitt produktutbud, leukocytfraktioner som målinriktas på basis av genotyp.