Forskning

Forskningen som bedrivs vid Blodtjänst fokuserar på målsättningarna i vår forsknings-strategi: Blodförsörjningskedjan och Nya cellterapier samt organ- och vävnadstransplantats lämplighet för transplantation.

En forskare pipetterar prover.

År 2023 spenderade Blodtjänst sammanlagt 4,35 miljoner euro på forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU), varav 2,06 miljoner (47 %) täcktes av extern finansiering. Nettoutgiften utgjorde 4,0 % av Blodtjänsts omsättning. Till FoU-verksamhetens utgifter räknas förutom FoU-avdelningen också Cellproduktionscentralen, som utvecklar och producerar nya cellterapiprodukter riktade till patienter, samt enheten Biobank och provtjänst som stöder forskningsverksamheten.

Den centrala forskarresursen har varit 13 forskare med en doktorsgrad vid forskningsenheten samt 6 experter med en doktorsgrad vid biobanken och Cellproduktionscentralen. Blodtjänsts forskare medverkade i 32 godkända, referentgranskade vetenskapliga publikationer år 2023 och handledde 13 doktorander. År 2023 granskades Jan Koskis doktorsavhandling om cellterapier.

Blodtjänsts vetenskapliga publikationer 2018–2023 enligt ämne

Vetenskapliga publikationer som godkänts 2018–2023 efter ämne

Från Blodtjänsts forskningsfond delades 498 750 euro ut till externa projekt som stöder vår forskningsstrategi. Av denna summa riktades 200 000 euro till projekt som är inriktade på blodgivning och användning av blod.