Intern balansräkning

Intern balansräkning, aktiva

Intern balansräkning31.12.202331.12.2022
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångart
 Övriga långfristiga kostnader4 634 182,005 345 224,33
 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar302 065,1972 021,31
Immateriella tillgångar, totalt4 936 247,195 417 245,64
Materiella tillgångar
 Övriga långfristiga kostnader1 744 717,701 949 978,58
 Maskiner och inventarier3 297 927,444 035 406,31
 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar647 043,23385 457,61
Materiella tillgångar, totalt5 689 688,376 370 842,50
Placeringar
Övriga aktier och andelar1 558,601 558,60
Finansiella värdepapper
 Övriga aktier och andelar55 075 108,0450 685 049,16
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
 Material och förnödenheter4 199 618,004 375 497,00
 Egna produkter439 483,18458 838,18
Omsättningstillgångar, totalt4 639 101,184 834 335,18
Långfristiga fordringar
 Depositioner900 017,23832 017,23
Kortfristiga fordringar
 Kundfordringar4 978 831,903 902 826,22
 Koncernens interna fordringar3 153,142 726,25
 Resultatregleringar1 208 685,641 713 073,64
Kortfristiga fordringar, totalt6 190 670,685 618 626,11
Kassa och banktillgodohavanden14 597 358,1918 532 986,99
AKTIVA TOTALT92 029 749,4892 292 661,41

Intern balansräkning, passiva

Intern balansräkning31.12.202331.12.2022
PASSIVA
EGET KAPITAL
Blodtjänsts forskningfond21 974 848,5722 472 097,43
Vinst från tidigare räkenskapsperioder59 447 717,6171 918 829,99
Räkenskapsperiodens vinst40 442,34-12 968 361,24
EGET KAPITAL, TOTALT81 463 008,5281 422 566,18
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
 Övriga långfristiga skulder151 562,0026 000,00
Kortfristigt
 Leverantörsskulder4 692 202,214 789 331,26
 Koncernens interna skulder187 192,76313 989,51
 Övriga skulder426 575,11451 191,79
 Resultatregleringar5 109 208,885 289 582,67
Kortfristigt, totalt10 415 178,9610 844 095,23
PASSIVA TOTALT92 029 749,4892 292 661,41