Ledning

Finlands Röda Kors Blodtjänst är den enda institutionen som bedriver blodtjänst­verksamhet i Finland. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, som sorterar under Social- och hälsovårdsministeriet, beviljar tillstånd för samt övervakar blodtjänstverksamheten. Blodtjänst har också tillstånd för läkemedelspartihandel, vävnadsinrättningsverksamhet, framställning av cellterapiläkemedel (ATMP) samt laboratorieverksamhet. Blodtjänst är en del av Finlands Röda Kors men har en separat administration.

Blodtjänstens ledningsgrupp i oktober 2023.
Blodtjänsts ledningsgrupp: Willy Toiviainen, Katarina Stendahl, Minna Mäki, Pia Westman, Johanna Castrén, Johanna Nystedt, Heikki Myllyniemi, Jarkko Ihalainen.

Mellan Röda Korsets ordinarie stämmor och fullmäktigemöten är Röda Korsets styrelse högsta verkställande organ i frågor som gäller Blodtjänst och är även ansvarig för Blodtjänsts verksamhet och ekonomi. Röda Korsets styrelse utnämner Blodtjänsts direktion.

Blodtjänsts direktion har till uppgift att bland annat ansvara för verksamhetens strategiska riktlinjer samt övervaka den operativa verksamhetens säkerhet och resultat. Direktionen består av ordförande, vice ordförande och fyra övriga ledamöter som tillsammans bidrar med bred expertis inom de olika special­områden som Blodtjänsts verksamhet omfattar. Röda Korsets generalsekreterare har närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten.

Blodtjänsts direktionsordförande i början av år 2023 var Piia Aarnisalo, och direktionens övriga medlemmar var Harri Jokiranta, Maija Laaksonen, Tarmo Martikainen och Eero Rämö. Direktionens sammansättning ändrade under år 2023. I början av år 2024 bestod direktionen av ordförande Piia Aarnisalo, och övriga medlemmar var Anna Maksimainen, Tarmo Martikainen, Ruut Rissanen, Juha-Petri Ruohola och Minttu Viitanen. Direktionsmedlemmarna erhöll inga mötesarvoden.

Blodtjänsts direktör ansvarar för genomförandet av strategin samt för den operativa verksamheten och utvecklingen av den. Ledningsgruppen bistår direktören i detta arbete.

Blodtjänsts direktör år 2023 var Pia Westman. Organisationen förnyades med början 3.4.2023. Medlemmar i ledningsgruppen vid slutet av år 2023 var Johanna Castrén (blodgivning), Jarkko Ihalainen (medicinska tjänster och kvalitets­ledning), Heikki Myllyniemi (digitaliseringsutveckling och digitaliseringstjänster), Minna Mäki (forskning, produktutveckling och nya tjänster), Johanna Nystedt (blodprodukter), Katarina Stendahl (finansiella tjänster samt hållbarhet och ansvar) och Willy Toiviainen (kommunikation och personaltjänster).