Personal

År 2023 arbetade i medeltal 529 personer vid Blodtjänst, och deras sammanlagda arbetsinsats motsvarar arbetsinsatsen för 442 heltidsanställda. Antalet anställda ökade en aning på grund av nya blodgivningsrelaterade uppgifter, blodgivningsbussen samt plasmaferesverksamheten som inleds 2024. Personalens medelålder var 43 år. Personalen bestod till 88 % av kvinnor och till 12 % av män.

Blodtjänstpersonal fikar på rasten.

De anställdas hälsa var fortsättningsvis på en god nivå och förbättrades ytterligare jämfört med året innan. Sjukfrånvaroprocenten av den teoretiska arbetstiden var 3,5 %. Antalet arbetsolyckor var 25, och merparten av dem (17) skedde under resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

En personalenkät visade att andan i organisationen fortsättningsvis som helhet ligger på en utmärkt nivå. Under år 2023 fokuserade vi på att hantera och stärka resurserna bland personalen som helhet. Teamen fick vid behov riktad arbetsplatscoachning för att främja deras utveckling.

De anställdas välbefinnande och arbetsförmåga främjas också med betydande motionsförmåner. Som exempel har redan var femte anställd som är berättigad till det en cykelförmån. För att uppmuntra till motion i samband med arbetsresor betalar Blodtjänst också en motivationspeng till dem som cyklar eller går till jobbet. År 2023 betalades denna peng till 187 anställda.

Blodtjänst tar bevisligen väl hand om unga sommarjobbare: vi placerade oss på tredje plats i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb (Vastuullinen kesäduuni) i klassen för stora företag. I kampanjen bedömde över 13 000 sommarjobbare i 136 organisationer hur ansvarsfulla deras arbetsgivare var utifrån kriterier som ansökningsupplevelse, meningsfullheten i arbetet och hurdan introduktion som erbjöds.

Antalet anställda i genomsnitt

20222023
Personal totalt, genomsnitt521529
FTE (heltidsanställda)435442
Heltidsanställda i arbete456465
Tillsvidareanställda403414
Visstidsanställda118115
Heltidsanställda379373
Deltidsanställda113122
Timanställda2934
Långvarig frånvaro3730

Fördelning av personalen inom organisationen (%)

Fördelning av personalen inom organisationen (%)2023
Blodgivning41
Blodprodukter20
Medicinska tjänster och kvalitetsledning19
Forskning, produktutveckling och nya tjänster10
Övriga enheter10

Personalens utbildning (%)

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
sjukskötare, specialsjukskötare, hälsovårdare
33 %
LABORATORIUM
laboratorieskötare, laborant, laboratorieanalytiker, bioanalytiker, speciallaboratorieskötare
21 %
NATURVETENSKAPER
fil.kand., fil.lic., fil.mag., fil.dr
15 %
SOCIALVÅRD OCH ÖVRIG VÅRD
närvårdare, primärskötare
8 %
EKONOMI
merkonom, stud.merkonom, merkant, tradenom, ekonom
6 %
FARMACI
farmaceut, provisor, farmanom
4 %
MEDICIN
med.lic., med.dr, specialistläkare
5 %
TEKNIK
ingenjör, diplomingenjör, tekniker eller annan teknisk utbildning
4 %
Övrig utbildning4 %

Sjukfrånvaro

202120222023
Kort frånvaro på grund av sjukdom och olycksfall (dagar/person)4,35,65,0
Sjukfrånvaro och frånvaro på grund av olycksfall totalt (dagar/person)8,39,68,9
Sjukfrånvaroprocent (% av teoretisk regelbunden arbetstid)3,3 %3,8 %3,5 %