Stamcellsregistret

Stamcellsregistret har två huvuduppgifter. Den första är att upprätthålla ett register över friska frivilliga finländska och estniska stamcellsdonatorer. Den andra är att ansvara för leverans-kedjan för stamcellstransplantaten som samlas in av donatorerna i registret, vilket innefattar allt från att hitta en lämplig donator till att leverera stamcellerna dit där de behövs.

Registret har ett nära samarbete med centren för stamcellstransplantationer vid Helsingfors respektive Åbo universitetscentralsjukhus, Nya barnsjukhuset, centret för stamcellstrans-plantation i Estland, oberoende läkare som genomför hälsoundersökningarna av donatorer samt HUS hematologiska avdelning, som ansvarar för insamlingen av stamceller i Finland.

Eftersom inget av världens länder har tillräckligt många donatorer för att täcka de egna behoven förutsätter transplantationerna internationellt samarbete. Registrets samarbetspartner innefattar alltså också alla övriga stamcellsregister i världen samt deras samarbetsorgan World Marrow Donor Association.

Stamcellsregistret behöver ständigt förnyas för att ha tillräckligt många unga medlemmar. År 2023 nåddes målet med råge: 7 513 nya medlemmar anslöt sig till registret, vilket är rekordmånga. Det totala antalet medlemmar i registret är nu 72 976. Medlemmarna i Finlands Stamcellsregister är mycket villiga att hjälpa, vilket är helt avgörande för vården av patienterna.

Stamcellsregistret förmedlade 156 transplantat under året, vilket är ett exceptionellt stort antal. Ännu för tio år sedan kom 70 % av transplantaten som förmedlades till en patient i Finland eller Estland från utländska register. Nu var andelen utländska transplantat endast cirka 50 %. Fler än var tredje patient i Finland som fick ett transplantat via ett stamcellsregister under fjolåret fick transplantatet från en donator inom landet. Totalt donerade medlemmar i det finländska registret stamceller så många som 70 gånger under år 2023, vilket är en fjärdedel mer än någonsin tidigare.

Transplantat som Stamcellsregistret förmedlat

Stamceller samlas in från donatorer på olika sätt. Den klart vanligaste metoden är att samla in celler från donatorns blodomlopp.

Totalt antal förmedlade transplantat202120222023
Benmärgstransplantat231416
Stamcellstransplantat från blod10787126
Placentablodtransplantat101
Lymfocyttransplantat17913
Totalt138110156

Stamcellsregistret verkar internationellt. Blodtjänsts kurirer hämtar stamcellstransplantat även utomlands, och på motsvarande sätt levereras transplantat från finländska donatorer också till andra länder. År 2023 levererade våra kurirer transplantat 64 gånger.

Donatorns och patientens plats202120222023
Från finländsk donator till patient i Finland332236
Från utländsk donator till patient i Finland785770
Från finländsk donator till patient utomlands192234