Expertsamarbete

Expertsamarbete

Vid Blodtjänst arbetar experter inom många olika områden, och de har alla en viktig roll i hjälpkedjan.

Blodgivning

Vi sköter all blodgivning i hela landet och ger varje vardag hundratals blodgivare en upplevelse som får dem på gott humör. Vi erbjuder nya möjligheter att delta i hjälpkedjan och utvecklar elektroniska tjänster som är lätta att använda för våra blodgivare.

Produkter och medicinska tjänster

Vi producerar trygga blodprodukter som patienterna behöver och levererar dem till samtliga sjukhus i Finland. Vi arbetar flexibelt i en värld där användningen av blodprodukter håller på att förändras och erbjuder sjukhusen tjänster av hög kvalitet som stödjer blodtransfusionsbehandlingar.

Vi undersöker det donerade blodets säkerhet och erbjuder sjukhusen de kliniska laboratorieundersökningar som behövs för blodtransfusionsbehandlingar och organtransplantationer med 24/7-principen. Vi utför också exempelvis vävnadstypningen för alla organtransplantationer och stamcellstransplantationer som görs i Finland samt alla gravida kvinnors blodgruppsundersökningar.

Vi erbjuder sjukhusen tillgång till solid expertis och stödjer läkarna så att blodtransfusionerna och cellterapierna blir framgångsrika. Vi fortbildar aktivt och systematiskt läkare, laboratorieexperter och sjukskötare som deltar i blodtransfusionsbehandlingar.

Vi studerar blodets och stamcellernas egenskaper och skapar möjligheter till utveckling av blodtransfusioner och cellterapier. Vi söker upp och levererar de stamcellstransplantat som patienterna behöver. Vi utvecklar nya cellterapier tillsammans med behandlande läkare.

Ekonomitjänster

Vi ser till att vår ekonomi är god och köper in de material, apparater och tjänster vi behöver kostnadseffektivt och i rätt tid. Vi garanterar smidig och tillförlitlig transport av donerat blod, blodprover från blodgivare och produkter på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Vi ser också till att våra lokaler och apparater underhålls på lämpligt sätt.

Digitala tjänster

Vi utvecklar fungerande digitala tjänster både för våra klienter och för blodgivarna. Vi skapar medel som effektiviserar Blodtjänsts funktioner, ger inbesparingar och möjliggör utveckling av nya verksamhetsmodeller, produkter och tjänster. Vi ser till att vi använder tillförlitliga och moderna datasystem som stödjer vår verksamhet.

Kvalitetsledning

Vi sörjer för att vår verksamhet har hög kvalitet på alla verksamhetsområden och ser till att vi uppfyller myndighets- och ackrediteringskrav. Vi ser till att vi är väl förberedda och har god beredskap i alla situationer. Vi hjälper processansvariga och alla som arbetar med processer att utveckla våra dagliga processer så att de fungerar så smidigt som möjligt.

Kommunikation och personaltjänster

Vi berättar aktivt och via många olika kanaler om vår verksamhet för blodgivare, klienter, personal, samarbetsparter och alla som är intresserade av blodtjänstsverksamheten. Vi uppmuntrar alla att ansluta sig till hjälpkedjan.

Vi tar hand om vår personal och utvecklar systematiskt personalens kompetenser och välbefinnande i arbetet. Vi vill att Blodtjänst även i framtiden ska vara en eftertraktad och intressant arbetsplats.

Vi ger varje vardag hundratals blodgivare en upplevelse som får dem på gott humör.