Expertsamarbete

Expertsamarbete

Vid Blodtjänst arbetar experter inom många olika områden, och de har alla en viktig roll i hjälpkedjan.

Blodgivning

Vi sköter all blodgivning i hela landet och ger varje vardag hundratals blodgivare en upplevelse som får dem på gott humör. Vi erbjuder nya möjligheter att delta i hjälpkedjan och utvecklar elektroniska tjänster som är lätta att använda för våra blodgivare.

Produkter och medicinska tjänster

Vi producerar säkra blodprodukter utgående från patienternas behov och levererar dem till samtliga sjukhus i Finland. Vi arbetar flexibelt i en värld där användningen av blodprodukter håller på att förändras och erbjuder sjukhusen tjänster av hög kvalitet som stöder blodtransfusionsbehandlingar.

Vi kontrollerar att det donerade blodet är säkert och erbjuder sjukhusen de kliniska laboratorieundersökningar som behövs vid blodtransfusioner och organ-transplantationer enligt 24/7-principen. Vi utför också exempelvis vävnadstypningen i samband med alla organtransplantationer och stamcellstransplantationer som görs i Finland samt blodgruppsbestämningen för alla gravida kvinnor. Vi söker upp och levererar de stamcellstransplantat som patienterna behöver.

Vi erbjuder sjukhusen tillgång till solid expertis och stöder läkarna så att blodtransfusionerna och cellterapierna blir framgångsrika. Vi fortbildar aktivt och systematiskt läkare och laboratorieexperter samt sjukskötare som deltar i blodtransfusionsbehandlingar.

Kvalitetskontroll, forskning och produktutveckling

Vi sörjer för att vår verksamhet håller hög kvalitet på alla verksamhetsområden och ser till att vi uppfyller myndighets- och ackrediteringskraven. Vi ser till att vi är väl förberedda och har god beredskap i alla situationer.

Vi utvecklar kontinuerligt våra operativa processer med hjälp av nya teknologiska lösningar. Vårt mål är att våra processer ska vara smidiga, tillförlitliga och säkra.

Vi bedriver medicinsk forskning av hög kvalitet i enlighet med vår forskningsstrategi. Vi studerar blodets och stamcellernas egenskaper och skapar möjligheter till utveckling av blodtransfusioner, transplantationer och cellterapier. Vi utvecklar nya cellterapier tillsammans med behandlande läkare. Vår biobank samlar in prover för forsknings- och produktutvecklingsprojekt av hög kvalitet

Ekonomitjänster

Vi ser till att vår ekonomi är god och köper in de material, apparater och tjänster vi behöver kostnadseffektivt och i rätt tid. Vi garanterar smidiga och tillförlitliga transporter av donerat blod, blodprover från blodgivare samt produkter på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Vi ser också till att våra lokaler och apparater underhålls på lämpligt sätt.

Digitala tjänster

Vi utvecklar fungerande elektroniska tjänster både för våra kunder och för blodgivarna. Vi skapar medel som effektiviserar Blodtjänsts verksamhet, ger inbesparingar och möjliggör utveckling av nya verksamhetsmodeller, produkter och tjänster. Vi ser till att vi använder tillförlitliga och moderna datasystem som stöder vår verksamhet.

Kommunikation och personaltjänster

Vi berättar aktivt och via många olika kanaler om vår verksamhet för blodgivare, kunder, personal, samarbetspartner och alla som är intresserade av blodtjänstsverksamheten. Vi uppmuntrar alla att ansluta sig till hjälpkedjan.

Vi tar hand om vår personal och utvecklar systematiskt personalens kompetens och välbefinnande i arbetet. Vi vill att Blodtjänst även i framtiden ska vara en eftertraktad och intressant arbetsplats.

 

Blodtjänsts organisation 31.12.2020

Vi ger varje vardag hundratals blodgivare en upplevelse som får dem på gott humör.