Strategi

Blodtjänsts strategiska vision är Den bästa hjälpkedjan. Vi utvecklar varje länk i kedjan för att garantera hälso- och sjukvården bästa möjliga service effektivt och med hög kvalitet – från blodgivaren till patienten.

Vår strategi omfattar fyra strategiska program.

Partnerskap med blodgivarna

I Finland har vi en engagerad blodgivarkår som vill hjälpa patienterna, och vi erbjuder dem en inspirerande upplevelse av att hjälpa. Antalet blodgivningar är förutsägbart och jämnt och motsvarar kontinuerligt behovet. Vår verksamhet är kostnadseffektiv och reagerar flexibelt på förändringar i behovet av blod.

Mål:

• Blodgivarkåren är tillräckligt stor, och den förnyas kontinuerligt och har en tillräckligt mångsidig struktur för att trygga behovet av blod.

• Vi har processer, resurser och verktyg som hjälper oss att effektivt sörja för att blodgivningen är jämn och för att de blodgruppsspecifika lagermålen uppnås samt reagera flexibelt på behovet av blod.

• Blodgivarnas serviceupplevelse är på en utmärkt nivå, och kundtjänsten både vägleder och engagerar blodgivarna.

• Kundtjänsten, kommunikationen och marknadsföringen stöder ibruktagandet av vägledningsverktyg och genomförandet av förändringar i verksamheten.

• Antalet blodgivningsställen och deras kapacitet är ändamålsenligt dimensionerade och anpassade till behovet av blod.

• Vår forskningsverksamhet producerar ny information om blodgivningens biologiska, medicinska och sociala effekter, och vi utnyttjar denna information i vår verksamhet.

Fungerande blodförsörjningskedja

Vi ansvarar för försörjningen av blodprodukter i Finland och garanterar tillgång till säkra blodprodukter vid rätt tidpunkt i alla situationer. Vi förbättrar kvaliteten och effektiviteten vid blodtransfusioner med hjälp av modern informationshantering, forskning, spridning av vår kompetens samt laboratorietjänster som stöder blodtransfusioner.

Mål:

• Vi har en bild av användningen av och tillgången på blodprodukter i Finland i alla situationer, och vi delar med oss av denna information till sjukhusen och myndigheterna.

• Vår produktion och leveranskedja samt våra laboratorietjänster fungerar stabilt, effektivt och flexibelt, och vi är förberedda på undantagstillstånd och de föränderliga behoven i vården av patienter.

• Våra produkters och tjänsters egenskaper och kvalitet motsvarar våra kunders behov samt myndigheternas krav.

• Vi förbättrar hela blodförsörjningskedjans kvalitet och effektivitet genom god informationshantering som kopplar ihop patienten, blodgivaren och blodproduktionsprocessen samt genom att dela med oss av våra data och vår expertis till alla som medverkar i kedjan.

Spetskompetens inom cellterapi och vävnadskompatibilitet

Hos oss finns Finlands bästa kunnande inom biologi i fråga om transplantation av människans celler och vävnader. Vi erbjuder hälso- och sjukvården produkter och tjänster som på ett effektivt, ekonomiskt och högkvalitativt sätt kompletterar behandlingen av svåra sjukdomar. Tillsammans med forskare och behandlande läkare tar vi initiativ till nya behandlingar.

Mål:

• Vårt stamcellsregister samt våra laboratorietjänster i anknytning till organ- och stamcellstransplantationer motsvarar både till innehåll och kvalitet våra kunders behov och myndigheternas krav.

• Vi är en central aktör i Finland och en internationellt ansedd partner inom expert- och producentnätverket för cellterapiprodukter.

• Vi samarbetar aktivt med forskare och andra intressegrupper för att förbättra tillgången på cellterapiprodukter i Finland.

• Med vår biobanksverksamhet skapar vi nya möjligheter för medicinsk forskning och utveckling.

Blodtjänst – tillförlitlig, ansvarstagande och progressiv

Vi tar väl hand om våra verksamhetsförutsättningar, såsom personal, kunnande, ekonomi, apparatur och lokaler samt ser till att vår informations- och kommunikationsteknologi är modern och uppdaterad. Vi utvecklar vår verksamhet kontinuerligt och helhetsinriktat för patienternas bästa och undviker allt slags svinn. Vi förnyar oss genom att satsa på forskning och beslutsstöd.

Mål:

• Vår personal mår bra.

• • Vi har en öppen, inkluderande och inspirerande ledningskultur som sporrar till personlig utveckling.

• Våra beslutsprocesser är smidiga och transparenta samt följer god förvaltningssed. Vi utvärderar och leder vår verksamhet med hjälp av beskrivande mått på effektivitet, smidighet och kvalitet.

• Våra processer är smidiga och flexibla. Utgångspunkten i vårt utvecklingsarbete är att öka värdet för kunden och minska svinnet.

• Vi ser till att vår ekonomi är stabil och tål även snabba förändringar i verksamhetsmiljön.

• Vi bedömer och kontrollerar aktivt riskerna i vår verksamhet för att garantera driftsäkerhet.

• Vår datasystemsarkitektur stöder vår strategi och våra projekt samt förbättrar våra datasystems datasäkerhet.

Vi garanterar trygg tillgång på blodprodukter vid rätt tidpunkt i alla situationer.