Strategi

Hörnstenarna i vår strategi

Allt börjar med blodgivarna. I Finland behöver vi en stor och varierad pool av frivilliga donatorer som speglar samhället och troget vill hjälpa patienter – nu och i framtiden. Samhällets förtroende för vårt arbete är den grund som detta vilar på.

Vi finns till för patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Vårt fokus ligger på effektivitet och god kostnadshantering, vilket säkerställer att patientvården får största möjliga nytta av våra produkter och tjänster. Vi har höga kvalitetskrav.

Vi är den enda aktören inom vår bransch i Finland, och därför är försörjningsberedskap av största vikt för oss och för hela samhället. Vårt nya huvudsakliga verksamhetsställe i Vanda är en viktig strategisk förbättring som också stöder patientvården. Det stärker vår verksamhets tillförlitlighet och hjälper oss att förnya oss.

Vår expertis och vårt kunnande är en viktig del av vårt bidrag till samhället. Vår framgångsrika forskning och utvecklingen av våra tjänster kommer att fortsätta. Vi arbetar i nära samarbete med myndigheterna, sjukhusen och forskarsamhället för att utveckla våra nuvarande tjänster och också skapa nya.

Våra strategiska teman

STOR OCH VARIERAD POOL AV DONATORER

Frivilliga donatorer är våra partner. De är engagerade i att hjälpa patienter, och vi ger dem en utmärkt och enhetlig serviceupplevelse. Patienterna behöver donatorernas hjälp varje dag, och behoven inom patientvården ändrar ständigt. Vi ser till att Finland har tillräckligt många blodgivare och stamcellsdonatorer för att möta patientvårdens föränderliga behov. Vi drar nytta av och upprätthåller våra internationella nätverk för att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

SÄKRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER FÖR PATIENTERNAS BÄSTA

Patienter och sjukhus vet att de kan lita på Blodtjänst som en leverantör av blodprodukter, stamcellstransplantat och tillhörande laboratorieundersökningar. Vi använder vår expertis för att leda och ytterligare utveckla kvalitet, säkerhet och vårt bidrag till samhället. Vårt kunnande när det gäller att processa celler och annat material från donatorer i kombination med våra utvecklingspartnerskap och mångsidiga samarbeten med kunder skapar möjligheter för utveckling av behandlingsmetoderna.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER FÖR NYA BEHANDLINGAR

Vi utvecklar och producerar nya produkter och tjänster som på ett effektivt, ekonomiskt och högkvalitativt sätt kompletterar behandlingarna av svåra sjukdomar. Tillsammans med forskare, behandlande läkare och samarbetspartner tar vi initiativ till utveckling av nya cellterapiprodukter. Vi öppnar upp nya forskningsmöjligheter baserade på prov och data från friska donatorer i Blodtjänsts biobank.

Faktorerna som möjliggör framgång:

UTVECKLING AV DIGITALA TJÄNSTER OCH ANVÄNDNING AV DATA

Vi producerar säkra digitala tjänster för våra kunder, donatorer och vår personal för att underlätta användningen av våra tjänster, stödja digitaliseringen av processer och skapa en smidig användarupplevelse. Vår digitala infrastruktur och våra informationssystem är moderna och säkra, vilket säkerställer att vår verksamhet och våra tjänster fungerar smidigt och utan störningar. Vi främjar etisk användning av data.

ÖPPEN OCH EFFEKTIV KOMMUNIKATION

Vår kommunikation är öppen, tillförlitlig och orädd. Vi använder flera olika kommunikationskanaler för att främja effekten av vår verksamhet samt våra intressentgruppers förtroende för oss. Vi använder kommunikation för att motivera donatorerna att förbli engagerade och aktiva också i snabbt föränderliga situationer.

PÅLITLIG, EKONOMISKT STABIL OCH EFFEKTIV BLODTJÄNST, ÄVEN UNDER EXCEPTIONELLA FÖRHÅLLANDEN

Blodtjänst har en nyckelfunktion i samhället. Vi sörjer för att vi har adekvat kapacitet både under normala och exceptionella förhållanden. Vi säkerställer att vår verksamhet är smidig och högkvalitativ genom att utveckla våra verksamhetsmodeller i samarbete med myndigheterna och sjukhusen. Vi försäkrar oss om att också att de teknologiska lösningar vi använder är tillförlitliga. Vi samarbetar med våra leverantörer och samarbetspartner på ett målinriktat sätt. Finlands Röda Kors är en beredskapsorganisation, och Blodtjänst är en del av denna, med ansvar för sin egen beredskap.

VÄNLIG, UPPMUNTRANDE OCH ANSVARSFULL ARBETSGIVARE

Vi vill vara en arbetsplats som erbjuder ett meningsfullt arbete och där de anställda känner arbetsglädje. Genom vårt kunnande och vår entusiasm skapar vi nytta för våra kunder. Vi uppmuntrar och stöder våra anställda i att utveckla sitt kunnande och sina färdigheter och i att upprätthålla sin arbetsförmåga. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare och agerar i enlighet med Röda Korsets principer. Vi arbetar också aktivt för att skydda miljön och klimatet.

KOMPETENSER OCH FÄRDIGHETER SOM FRÄMJAR FÖRÄNDRING OCH UTVECKLING

Vi är den enda aktören inom vår bransch i Finland, och därför är vårt kunnande och vår expertis mycket viktiga när det gäller att trygga patientvården. Det är ytterst viktigt att vi ständigt utvecklas och också lär oss nytt så att vi kan förverkliga vår strategi. Genom successionsplanering säkerställer vi att vår expertis förs vidare till framtida experter.

Vi garanterar trygg tillgång på blodprodukter vid rätt tidpunkt i alla situationer.