Strategi

Blodtjänsts strategiska vision är Den bästa hjälpande kedjan. Vi utvecklar varje länk i kedjan för att garantera hälso- och sjukvården den bästa servicen effektivt och med hög kvalitet – från blodgivaren till patienten.

Vår strategi omfattar fyra strategiska program.

Partnerskap med blodgivarna

I Finland har vi en blodgivarkår som förbundit sig att hjälpa patienterna och vi erbjuder dem en inspirerande upplevelse av att hjälpa. Antalet blodgivningar är förutsägbart och jämnt och motsvarar kontinuerligt behovet. Vår verksamhet är kostnadseffektiv och reagerar flexibelt på förändringar i behovet av blod.

Mål:

• Blodgivarkåren är tillräckligt stor, förnyas och har en mångsidig struktur för att trygga behovet av blod.

• Vi har processer, resurser och verktyg som hjälper oss effektivt sörja för att blodgivningen är jämn och för att de blodgruppsspecifika lagermålen uppnås samt reagera flexibelt på behovet av blod.

• Blodgivarnas serviceerfarenhet är på utmärkt nivå och kundtjänsten både vägleder och förbinder blodgivare.

• Kundtjänsten, kommunikationen och marknadsföringen stödjer ibruktagandet av vägledningsverktyg och genomförandet av förändringar i verksamheten.

• Antalet blodgivningsställen och deras kapacitet är klokt dimensionerade och i relation till behovet av blod.

• Vår forskningsverksamhet producerar ny information om blodgivningens biologiska, medicinska och sociala effekter och vi utnyttjar denna information i vår verksamhet.

Fungerande blodförsörjningskedja

Vi ansvarar för försörjningen av blodprodukter i Finland och garanterar trygg tillgång på blodprodukter vid rätt tidpunkt i alla situationer. Vi förbättrar blodtransfusionsbehandlingens kvalitet och effektivitet med hjälp av modern informationshantering, forskning, spridning av vår kompetens samt laboratorietjänster som stödjer blodtransfusioner.

Mål:

• Vi har en bild av användningen av och tillgången på blodprodukter i Finland i alla situationer, och vi delar med oss av denna information till sjukhusen och myndigheterna.

• Vår produktion och leveranskedja samt våra laboratorietjänster fungerar stabilt, effektivt och flexibelt samt är beredda på undantagstillstånd och patientvårdens föränderliga behov.

• Våra produkters och tjänsters egenskaper och kvalitet motsvarar våra klienters behov samt myndigheternas krav.

• Vi förbättrar hela blodgivningskedjans kvalitet och effektivitet genom god informationshantering som kopplar ihop patienten, blodgivaren och blodproduktionsprocessen samt genom att dela med oss av vår information och expertis till alla som medverkar i kedjan.

Spetskompetens inom cellterapi och vävnadskompatibilitet

Hos oss finns Finlands bästa kunnande inom biologi som gäller transplantation av människans celler och vävnader. Vi erbjuder hälso- och sjukvården produkter och tjänster som på ett effektivt, ekonomiskt och högkvalitativt sätt kompletterar behandlingen av svåra sjukdomar. Tillsammans med forskare och behandlande läkare tar vi initiativ till nya behandlingar.

Mål:

• Vårt stamcellsregister samt våra laboratorietjänster för organ- och stamcellstransplantationer motsvarar både till innehåll och kvalitet våra kunders behov och myndigheternas krav.

• Vi är en central aktör i Finland och en internationellt ansedd partner inom expert- och producentnätverket för cellterapiprodukter.

• Vi samarbetar aktivt med forskare och andra intressegrupper för att förbättra tillgången på cellterapiprodukter i Finland.

• Med vår biobanksverksamhet skapar vi nya möjligheter för medicinsk forskning och utveckling.

Blodtjänst – tillförlitlig, ansvarstagande och progressiv

Vi tar väl hand om våra verksamhetsförutsättningar, såsom personal, kunnande, ekonomi, apparater, lokaler samt tidsenlig informations- och kommunikationsteknologi. Vi utvecklar vår verksamhet kontinuerligt och helhetsbetonat för patienternas bästa och undviker allt slags svinn. Vi förnyar oss genom att satsa på forskning samt ledning genom information.

Mål:

• Vår personal mår bra.

• Vi har en öppen, deltagande och inspirerande ledningskultur som sporrar till personlig utveckling.

• Våra beslutsprocesser är smidiga och transparenta samt följer god förvaltningssed. Vi använder beskrivande mått för att utvärdera och leda vår verksamhets effektivitet, smidighet och kvalitet.

• Våra processer är smidiga och flexibla. Utgångspunkten för vår utveckling är att öka värdet för kunden och minska svinnet.

• Vi ser till att vår ekonomi är stabil och tål även snabba förändringar i verksamhetsmiljön.

• Vi bedömer och kontrollerar aktivt riskerna i vår verksamhet för att garantera driftsäkerhet.

• Vår datasystemsarkitektur stödjer vår strategi och våra projekt samt förbättrar våra datasystems datasäkerhet.

Vi garanterar trygg tillgång på blodprodukter vid rätt tidpunkt i alla situationer.