Direktörens översikt

Direktörens översikt

Leveranssäkerheten på riksnivå för blodprodukter var åter god under hela året. Några betydande leveransproblem förekom inte en enda gång. Också vårt Stamcellsregister kunde svara väl på behovet att leta fram lämpliga stamcellsdonatorer för att hjälpa patienter med svåra blodsjukdomar.

Vi förbereder oss inför framtiden på många olika sätt. I september fattades det stora beslutet att Blodtjänsts huvudsakliga verksamhetsställe flyttas till lokaler som byggs i Veckals (Vehkala) i Vanda under hösten 2022. I de nya lokalerna kan vi organisera processerna för produktionen, laboratorierna och lagret så att de blir ännu smidigare än tidigare. Samtidigt förbättrar vi vår beredskap för undantagssituationer.

Vi har redan i några år förberett oss på att ta i bruk ett nytt datasystem som styr blodgivningen, produktionen och leveranskedjan. Systemet tas i bruk under 2020. För blodgivare syns förändringen till att börja med i att de kan fylla i vår hälsoenkät elektroniskt redan på förhand innan de kommer för blodgivning.

FRK:s styrelse godkände Blodtjänsts forsknings- och utvecklingsstrategi. Målet med strategin är att utveckla kvaliteten, säkerheten, tillräckligheten och användningseffektiviteten av nuvarande och framtida produkter och tjänster. Strategin siktar också på att förbättra servicekedjans effektivitet.

Vår forskningsverksamhet är vital och aktiv. I december färdigställdes redan den 64:e doktorsavhandlingen som gjorts inom Blodtjänst. FM Sami Valkonens doktorsavhandlingsprojekt gäller biologin för mikrovesiklar som lossnar från röda blodkroppar och blodplättar. Som en fortsättning på denna forskning har ett nationellt projekt startat med syftet att utreda om dessa mikrovesiklar kunde användas för att transportera läkemedel i kroppen.

Nya mål inom vår produktutveckling är att utveckla produkter som används inom gen- och cellterapi. Förhoppningen är att de i framtiden ska bli behandlingsalternativ för sjukdomar som tidigare ansetts vara obotliga. Vi har förutsättningar att ta processen från forskningslaboratoriet till produktionen och här samarbetar vi med Helsingfors universitet och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Vid Blodtjänst verkar också en av vårt lands tio biobanker. Biobankerna ger ut prover och data till högklassiga forsknings- och produktutvecklingsprojekt. Genom vår biobank deltar vi i det nationella projektet FinnGen vars syfte är att med hjälp av genom- och hälsodata utveckla betydande hälsofrämjande innovationer.

Blodtjänst får största delen av sina inkomster från blodprodukter och tjänster som säljs till sjukhusen, från försäljning av plasma som inte används i Finland till läkemedelsindustrin och från avkastning på investeringskapital. Vår ekonomi är god trots att användningen av blodprodukter har minskat med 40 % under drygt 20 år och trots att priserna inte har höjts på sex år. Vår verksamhet drivs utan vinstintresse, vilket i praktiken betyder att ett eventuellt överskott av finansieringsmedel används till att utveckla Blodtjänsts verksamhet. Enligt denna princip har vi av tidigare års överskott bildat en självständig fond för att kunna stödja forskning. Fondens kapital uppgår för tillfället till 23 miljoner euro. Med hjälp av fonden kan vi trygga forskning av hög kvalitet även under de kommande åren.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla frivilliga blodgivare och medlemmar i Stamcellsregistret som möjliggör vår verksamhet. Vi gör vårt bästa för att den gåva ni ger ska vara till så stor nytta som möjligt för mottagaren. Jag vill också tacka vår personal som helhjärtat arbetar för detta. Därtill vill jag även tacka våra kunder och samarbetspartner för ett gott samarbete.

Martti Syrjälä, professor
Direktör för Blodtjänst

Blodtjänst flyttar till Vanda under hösten 2022.