Intern balansräkning

Intern balansräkning 31.12.2019 31.12.2018
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångart

Övriga långfristiga kostnader
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

Immateriella tillgångar, totalt


816 378,44
2 797 570,59
3 613 949,03


798 250,59
2 474 037,50
3 272 288,09

Materiella tillgångar

Övriga långfristiga kostnader
Maskiner och inventarier
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

Materiella tillgångar, totalt


235 593,19
2 093 295,81
118 039,51
2 446 928,51

369 001,32
2 426 594,12
344 589,06
3 140 184,50

Placeringar

Övriga aktier och andelar


1 726,79

11 726,79

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Material och förnödenheter
Egna produkter

Omsättningstillgångar, totalt


4 206 277,00
399 496,00
4 605 773,00

3 979 635,00
604 567,00
4 584 202,00

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Koncernens interna fordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar

Kortfristiga fordringar, totalt

3 997 212,98
6 898,32
338,82
1 326 493,99
5 330 944,11


3 803 179,29
194 727,35
108,61
1 233 589,15
5 231 604,40

Finansiella värdepapper

Övriga aktier och andelar


45 680 957,38

39 707 675,72

Kassa och banktillgodohavanden

32 940 118,61 28 635 738,45
AKTIVA TOTALT 94 620 397,43 84 583 419,95
PASSIVA

EGET KAPITAL

Blodtjänsts forskningfond
Vinst från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst
EGET KAPITAL, TOTALT
23 546 309,70
53 339 493,22
9 473 013,23
86 358 816,15
23 546 309,70
51 017 416,77
2 322 076,45
76 885 802,92

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt

Skulder till kreditinstitut


0,00

0,00

Kortfristigt

Skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder
Koncernens interna skulder
Övriga skulder
Resultatregleringar

Kortfristigt, totalt


0,00

3 595 687,94
178 185,91
406 544,21
4 081 163,22
8 261 581,28


18 107,25
2 941 341,82
71 231,27
369 654,66
4 297 282,03
7 697 617,03

PASSIVA TOTALT 94 620 397,43 84 583 419,95