Intern balansräkning

Intern balansräkning 31.12.2022 31.12.2021
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångart

Övriga långfristiga kostnader
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

Immateriella tillgångar, totalt


5 345 224,33
72 021,31
5 417 245,64


3 533 551,70
468 928,86
4 002 480,56

Materiella tillgångar

Övriga långfristiga kostnader
Maskiner och inventarier
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

Materiella tillgångar, totalt


1 949 978,58
4 035 406,31
385 457,61
6 370 842,50

57 802,97
2 664 064,97
2 921 536,23
5 643 404,17

Placeringar

Övriga aktier och andelar


1 558,60

1 558,60

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Material och förnödenheter
Egna produkter

Omsättningstillgångar, totalt


4 375 497,00
458 838,18
4 834 335,18

3 883 504,00
362 386,18
4 245 890,18

Långfristiga fordringar

Depositioner

832 017,23

832 017,23

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Koncernens interna fordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar

Kortfristiga fordringar, totalt

3 902 826,22
2 726,25

1 713 073,64
5 618 626,11


2 886 028,01
1,26

683,30

1 182 640,59
4 069 353,16

Finansiella värdepapper

Övriga aktier och andelar


50 685 049,16

55 386 309,31

Kassa och banktillgodohavanden

18 532 986,99 30 292 809,11
AKTIVA TOTALT 92 292 661,41 104 473 822,32
PASSIVA

EGET KAPITAL

Blodtjänsts forskningfond
Vinst från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst
EGET KAPITAL, TOTALT
22 472 097,43
71 918 829,99
-12 968 361,24
81 422 566,18
23 051 309,70
65 435 722,47
5 903 895,25
94 390 927,42

FRÄMMANDE KAPITAL

Kortfristigt

Leverantörsskulder

Koncernens interna skulder
Övriga skulder
Resultatregleringar

Kortfristigt, totalt

4 789 331,26

313 989,51
451 191,79
5 315 582,67
10 870 095,23

4 749 706,88

172 567,12
411 154,24
4 749 466,66
10 082 894,90

PASSIVA TOTALT 92 292 661,41 104 473 822,32