Intern balansräkning

Intern balansräkning 31.12.2020 31.12.2019
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångart

Övriga långfristiga kostnader
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

Immateriella tillgångar, totalt


3 841 820,63
689 283,18
4 531 103,81


816 378,44
2 797 570,59
3 613 949,03

Materiella tillgångar

Övriga långfristiga kostnader
Maskiner och inventarier
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

Materiella tillgångar, totalt


136 293,60
2 251 678,17
144 196,10
2 532 167,87

235 593,19
2 093 295,81
118 039,51
2 446 928,51

Placeringar

Övriga aktier och andelar


1 558,60

1 726,79

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Material och förnödenheter
Egna produkter

Omsättningstillgångar, totalt


3 321 792,00
429 543,18
3 751 335,18

4 206 277,00
399 496,00
4 605 773,00

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Koncernens interna fordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar

Kortfristiga fordringar, totalt

4 995 762,99
00,00
669,30
1 211 855,06
6 208 287,35


3 997 212,98
6 898,32
338,82
1 326 493,99
5 330 944,11

Finansiella värdepapper

Övriga aktier och andelar


47 985 815,02

45 680 957,38

Kassa och banktillgodohavanden

33 576 540,62 32 940 118,61
AKTIVA TOTALT 98 586 808,45 94 620 397,43
PASSIVA

EGET KAPITAL

Blodtjänsts forskningfond
Vinst från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst
EGET KAPITAL, TOTALT
23 546 309,70
62 812 506,45
2 128 216,02
88 487 032,17
23 546 309,70
53 339 493,22
9 473 013,23
86 358 816,15

FRÄMMANDE KAPITAL

Kortfristigt

Leverantörsskulder

Koncernens interna skulder
Övriga skulder
Resultatregleringar

Kortfristigt, totalt

4 274 284,11

320 559,36
416 108,81
5 088 824,00
10 099 776,28

3 595 687,94

178 185,91
406 544,21
4 081 163,22
8 261 581,28

PASSIVA TOTALT 98 586 808,45 94 620 397,43