Intern balansräkning

Intern balansräkning (obekräftad) 31.12.2018 31.12.2017
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångart

Övriga långfristiga kostnader
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

Immateriella tillgångar, totalt


798 250,59
2 474 037,50
 3 272 288,09


1 226 017,83
1 766 577,47
 2 992 595,30

Materiella tillgångar

Övriga långfristiga kostnader
Maskiner och inventarier
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

Materiella tillgångar, totalt


369 001,32
2 426 594,12
344 589,06
3 140 184,50

528 326,04
2 520 303,98
33 799,02
3 082 429,04

Placeringar

Övriga aktier och andelar


11 726,79

12 643,42

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Material och förnödenheter
Egna produkter

Omsättningstillgångar, totalt


3 979 635,00
604 567,00
4 584 202,00

3 284 771,00
577 688,00
3 862 459,00

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Koncernens interna fordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar

Kortfristiga fordringar, totalt

3 803 179,29
194 727,35
108,61
1 233 589,15
5 231 604,40


4 395 245,65
195 589,15
321,36
690 967,30
5 282 123,46

Finansiella värdepapper

Övriga aktier och andelar


39 707 675,72

41 393 633,16

Kassa och banktillgodohavanden

28 635 738,45 25 638 343,00
AKTIVA TOTALT 84 583 419,95 82 264 226,38
PASSIVA

EGET KAPITAL

Blodtjänstfond
Vinst från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst
EGET KAPITAL, TOTALT
23 546 309,70
51 017 416,77
2 322 076,45
76 885 802,92
23 546 309,70
45 565 024,79
5 452 391,98
74 563 726,47

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt

Skulder till kreditinstitut


0,00

18 107,25

Kortfristigt

Skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder
Koncernens interna skulder
Övriga skulder
Resultatregleringar

Kortfristigt, totalt


18 107,25

2 941 341,82
71 231,27
369 654,66
4 297 282,03
7 697 617,03


24 142,84
3 216 774,27
20 099,65
385 220,32
4 036 155,58
7 682 392,66

PASSIVA TOTALT 84 583 419,95 82 264 226,38