Intern resultaträkning

Intern resultaträkning 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018
OMSÄTTNING 58 792 453,58 60 418 872,09

Förändring av lager av färdiga varor
och varor under tillverkning


-205 071,00

26 879,00
Övriga rörelseintäkter 4 020 916,98 2 708 411,82

Material och tjänster

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden
Förändring av lager

Köpta tjänster13 043 309,58
-226 642,00
2 150 618,85
14 967 286,43


14 089 999,04
-694 864,00
2 162 661,00
15 557 796,04

Personalkostnader

Löner och arvoden
Lönebikostnader

Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader


20 127 549,99

3 471 958,60
594 162,40
24 193 670,99

19 745 851,72

3 545 685,88
695 542,12
23 987 079,72

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan

 

Övriga rörelsekostnader


1 700 993,48

18 295 403,68

1 722 802,14

17 853 973,26
RÖRELSEVINST/-FÖRLUST 3 450 944,98 4 032 511,75

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter och andra finansiella intäkter
Räntekostnader och andra finansiella kostnader

 


1 839 332,52

-139 348,68

1 699 983,84

 


2 600 951,69
-451 418,12

2 149 533,57

Ändring i värdering

4 323 060,91

-3 858 792,87

VINST/FÖRLUST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER 9 473 989,73 2 323 252,45
Skatter -976,50 -1 176,00
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST (intern) 9 473 013,23 2 322 076,45