Intern resultaträkning

Intern resultaträkning 1.1.–31.12.2022 1.1.–31.12.2021
OMSÄTTNING 53 438 443,99 57 161 643,53

Förändring av lager av färdiga varor
och varor under tillverkning


96 452,00

-67 157,00
Övriga rörelseintäkter 3 563 110,94 3 326 360,40

Material och tjänster

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden
Förändring av lager

Köpta tjänster12 472 467,59
-491 993,00
1 989 528,62
13 970 003,21


12 936 970,83
-561 712,00
2 490 833,64
14 866 092,47

Personalkostnader

Löner och arvoden
Lönebikostnader

Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader


21 938 244,25

3 929 331,32
786 798,45
26 654 374,02

20 799 769,53

3 688 079,37
775 550,07
25 263 398,97

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan

 

Övriga rörelsekostnader


2 745 823,04

21 428 598,28

2 520 394,99

18 852 191,42
RÖRELSEVINST/-FÖRLUST -7 700 791,62 -1 081 230,92

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter och andra finansiella intäkter
Räntekostnader och andra finansiella kostnader

 


835 109,72

-3 148 668,18

-2 313 558,46

 


2 546 199,84
-127 767,63

2 418 432,21

Ändring i värdering

-2 454 011,16

5 061 693,96

VINST/-FÖRLUST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER -12 468 361,24 6 398 895,25
Skatter
Blodtjänsts forskningfond -500 000,00 -495 000,00
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/-FÖRLUST (intern) -12 968 361,24 5 903 895,25