Intern resultaträkning

Intern resultaträkning 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019
OMSÄTTNING 57 236 556,168 58 792 453,58

Förändring av lager av färdiga varor
och varor under tillverkning


30 047,18

-205 071,00
Övriga rörelseintäkter 2 655 879,318 4 020 916,98

Material och tjänster

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden
Förändring av lager

Köpta tjänster11 318 000,93
884 485,00
2 483 232,02
14 685 717,95


13 043 309,58
-226 642,00
2 150 618,85
14 967 286,43

Personalkostnader

Löner och arvoden
Lönebikostnader

Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader


20 716 288,79

3 187 002,95
700 385,37
24 603 677,11

20 127 549,99

3 471 958,60
594 162,40
24 193 670,99

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan

 

Övriga rörelsekostnader


2 111 762,93

18 642 045,46

1 700 993,48

18 295 403,68
RÖRELSEVINST/-FÖRLUST -120 720,80 3 450 944,98

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter och andra finansiella intäkter
Räntekostnader och andra finansiella kostnader

 


885 333,64

-1 581 132,05

-695 798,41

 


1 839 332,52
-139 348,68

1 699 983,84

Ändring i värdering

2 945 335,23

4 323 060,91

VINST/FÖRLUST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER 2 128 816,02 9 473 989,73
Skatter -600,00 -976,50
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST (intern) 2 128 216,02 9 473 013,23