Intern resultaträkning

Intern resultaträkning (obekräftad) 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017
OMSÄTTNING 60 418 872,09 60 568 647,22

Förändring av lager av färdiga varor
och varor under tillverkning


26 879,00

115 205,00
Övriga rörelseintäkter 2 708 411,82 1 819 199,35

Material och tjänster

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden
Förändring av lager

Köpta tjänster14 089 999,04
-694 864,00
2 162 661,00
15 557 796,04


13 263 445,68
-12 205,00
2 543 706,61
15 794 947,29

Personalkostnader

Löner och arvoden
Lönebikostnader

Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader


19 745 851,72

3 545 685,88
695 542,12
23 987 079,72

19 446 947,95

3 447 344,52
929 590,46
23 823 882,93

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan

 

Övriga rörelsekostnader


1 722 802,14

17 853 973,26

2 432 474,20

17 624 940,95
RÖRELSEVINST/-FÖRLUST 4 032 511,75 2 826 806,20

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter och andra finansiella intäkter
Räntekostnader och andra finansiella kostnader

 

 

Ändring i värdering


2 600 951,69

-451 418,12

2 149 533,57

 

-3 858 792,87


2 704 647,54
-79 061,76

2 625 585,78

VINST/FÖRLUST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER 2 323 252,45 5 452 391,98
Skatter -1 176,00
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST (intern) 2 322 076,45 5 452 391,98*

*) Betraktning av placeringar inom bokföring har ändrats enligt den nya bokföringsstandarden i bokslut för 2018 men bokslutet för 2017 har inte korrigerats på motsvarande sätt.