Ledning

Ledning

Finlands Röda Kors Blodtjänst är den enda institutionen som bedriver blodtjänstverksamhet i Finland. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, som sorterar under Social- och hälsovårdsministeriet, beviljar tillstånd för samt övervakar blodtjänstverksamheten. Blodtjänst har också tillstånd för läkemedelspartihandel, vävnadsinrättningsverksamhet, framställning av cellterapiläkemedel (ATMP) samt laboratorieverksamhet. Blodtjänst är en del av Finlands Röda Kors men har en separat administration.

Mellan Röda Korsets ordinarie stämmor och fullmäktigemöten är Röda Korsets styrelse högsta verkställande organ i frågor som gäller Blodtjänst och är även ansvarig för Blodtjänsts verksamhet och ekonomi. Röda Korsets styrelse utnämner Blodtjänsts direktion.

Blodtjänsts direktion har till uppgift att bland annat ansvara för verksamhetens strategiska riktlinjer samt övervaka den operativa verksamhetens säkerhet och resultat. Direktionen består av ordförande, vice ordförande och fyra övriga ledamöter som tillsammans bidrar med bred expertis inom de olika specialområden som Blodtjänsts verksamhet omfattar. Röda Korsets generalsekreterare har närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten.

Blodtjänsts direktionsordförande år 2022 var Piia Aarnisalo, och styrelsens övriga medlemmar var Harri Jokiranta, Maija Laaksonen, Eero Rämö, Simo Siitonen och Tarmo Martikainen. Direktionsmedlemmarna erhöll inga mötesarvoden.

Blodtjänsts direktör ansvarar för genomförandet av strategin samt för den operativa verksamheten och utvecklingen av den. Ledningsgruppen bistår direktören i detta arbete.

Blodtjänsts direktör var Pia Westman. Medlemmar i ledningsgruppen var Kari Aranko (kvalitetskontroll, forskning och produktutveckling), Jarkko Ihalainen (produkter och medicinska tjänster), Heikki Myllyniemi (digitala tjänster), Satu Pastila (blodgivning), Katarina Stendahl (ekonomitjänster) och Willy Toiviainen (kommunikation och personaltjänster).

 

Blodtjänsts organisation 31.12.2022

Finlands Röda Kors Blodtjänst är den enda institutionen som bedriver blodtjänst-verksamhet i Finland.