Intressegruppsverksamhet

Intressegruppsverksamhet

Blodtjänst ansvarar för att betjäna den finländska hälso- och sjukvården som enda inrättning av sitt slag och som en expertorganisation på toppnivå. Detta innebär till exempel att vi garanterar tillgången på blodprodukter, vävnadstjänster samt vissa laboratorie- och experttjänster som stöd för vården av patienter varje dag året om och under alla omständig-heter.

Blodtjänst ansvarar för sin verksamhets tillförlitlighet och säkerhet inför myndigheterna. Vårt kvalitetssystem och våra detaljerade verksamhetsriktlinjer spelar en viktig roll i Blodtjänsts dagliga arbete. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea kontrollerar verksamhetens kvalitet med jämna mellanrum.

Våra kunder är alla de enheter inom hälso- och sjukvården som köper de blodprodukter och övriga tjänster som Blodtjänst producerar. Vi ansvarar inför våra kunder för effektiv och välfungerande service som håller hög standard och som bidrar till att garantera patientvård av hög kvalitet. Verksamheten utvecklas i tätt samarbete med kunderna.

Patienterna har rätt att få säkra blodprodukter. Blodtjänst väljer lämpliga blodgivare på basis av säkerhetskriterier och ser till att blodet testas noggrant och att framställningsprocessen är säker. Blodtjänst främjar säker användning av blodprodukter genom fortbildnings- och informationsverksamhet samt samarbete med sjukhusen.

Utan blodgivarna skulle Blodtjänst inte finnas. Ett av Blodtjänst viktigaste värden är en djup uppskattning av blodgivarna och deras gåva. I praktiken syns detta till exempel som god kundservice, smidig blodgivning och omsorg om blodgivarens säkerhet. Blodtjänst följer systematiskt upp blodgivarnas önskemål och respons samt utvecklar sin kundservice utgående från dessa.

Sin forskning bedriver Blodtjänst i tätt samarbete med forskare vid universitet och också i läkemedelsbolag och andra organisationer som bedriver forskning. Vi samarbetar också mycket med läroanstalter. Blodtjänst erbjuder studerande möjligheter till arbetspraktik och teman för lärdomsprov.

Finlands Röda Kors förvaltningsorgan, centralbyrå, kretsar och avdelningar är alla viktiga intressegrupper för Blodtjänst. Konkret samarbete sker till exempel under lokala blodgivningsevenemang som frivilliga från FRK:s avdelningar hjälper till att organisera.

Dessutom deltar Blodtjänst aktivt i samarbetet mellan internationella organisationer i branschen för att kunna påverka praxis inom området.
Blodtjänsts organisationsmedlemskap (en del via Finlands Röda Kors centralorganisation):

Internationella:

 • The Blood transfusion Genomics Consortium BGC (internationellt samarbetsorgan för blodbanker, forskningsinstitut och företag)
 • European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine EATRIS (forskningsorganisation, medlem)
 • European Blood Alliance EBA (Europeiska blodalliansen, organisationsmedlem)
 • European Federation for Immunogenetics EFI (europeisk immunogenetikförening, personliga medlemskap)
 • European Society of Organ Transplantation (europeisk organtransplantationsförening, personliga medlemskap)
 • Global Advisory Panel (GAP) on Corporate Governance and Risk Management of Blood Services in Red Cross and Red Crescent Societies (internationellt samarbetsorgan för Röda Korsets blodbanker, organisationsmedlem)
 • International Haemovigilance Network (internationellt samarbetsnätverk för hemovigilans)
 • International Society of Blood Transfusion (internationell förening för transfusionsmedicin, personliga medlemskap)
 • Scandiatransplant (nordiskt samarbetsorgan för organtransplantationer, Blodtjänst deltar som samarbetspartner till HUS)
 • World Marrow Donor Association (internationellt samarbetsorgan för stamcellsdonationer, medlem)

Nationella:

 • FHRB Hematologiska biobanken (ägare/delägare)
 • Välfärdsbranschens förbund (medlem)
 • Samarbetet En gåva till livet (Lahja elämälle; samarbetsorgan för kommunikation som främjar organdonationer; består av föreningar och organisationer inom området; medlem i ledningsgruppen)

Blodtjänst utvecklar sin verksamhet i tätt samarbete med sina intressentgrupper.