Riskhantering

Riskhantering

Blodtjänsts riskhantering grundar sig på intern övervakning, god förvaltningssed och kontinuerlig riskbedömning. Huvudmålet är systematisk och jämförbar riskhantering, där de olika verksamhets- och organisationsdelarnas mycket olika risker är jämförbara och kan analysers som en helhet. Därför delas riskerna in i fem kategorier: strategiska risker, ekonomiska risker och personalrisker, risker relaterade till den offentliga bilden, operativa risker samt risker relaterade till blodgivare och patientsäkerhet.

Ledningsgruppen bedömer varje år riskregistrets viktigaste risker som sedan behandlas av Blodtjänsts direktion. När en risk realiseras eller kräver ett aktivt ingripande bildas vid behov en beredskapsgrupp som ansvarar för uppföljningen av risken samt planeringen och uppföljningen av olika åtgärder.

Riskhantering grundar sig på intern övervakning, god förvaltningspraxis och kontinuerlig riskbedömning.