Ledningssystem

Ledning

Finlands Röda Kors Blodtjänst är den enda institutionen som bedriver blodtjänstverksamhet i Finland. Tillstånd för blodtjänstverksamhet beviljas av och verksamheten övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea som sorterar under Social- och hälsovårdsministeriet. Blodtjänst har också tillstånd för läkemedelspartihandel, vävnadsinstitutionsverksamhet, framställning av cellterapiläkemedel (ATMP) och laboratorieverksamhet. Blodtjänst är en del av Finlands Röda Kors men har en separat administration.

Mellan Röda Korsets ordinarie stämmor och fullmäktigemöten är Röda Korsets styrelse högsta verkställande organ i frågor som gäller Blodtjänst och är även ansvarig för Blodtjänsts verksamhet och ekonomi. Röda Korsets styrelse utnämner Blodtjänsts direktion.

Blodtjänsts direktion har till uppgift att bland annat ansvara för verksamhetens strategiska riktlinjer samt övervaka den operativa verksamhetens säkerhet och resultat. Direktionen består av ordförande, vice ordförande och fyra övriga ledamöter som tillsammans representerar olika specialområden inom Blodtjänsts verksamhet. Röda Korsets generalsekreterare har närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten.

Blodtjänsts direktionsordförande år 2019 var Kirsi Komi och styrelsens övriga medlemmar var Markku Suokas (vice ordförande), Gunvor Kronman, Eero Rämö, Simo Siitonen och Tarmo Martikainen. Direktionsmedlemmarna erhöll inga mötesarvoden.

Blodtjänsts direktör och ledningsgrupp ansvarar för den operativa verksamheten och dess utveckling.

Blodtjänsts direktör var Martti Syrjälä. Medlemmar i ledningsgruppen var Kari Aranko (kvalitetsledning, forskning och produktutveckling), Jarkko Ihalainen (produkter och medicinska tjänster), Heikki Myllyniemi (digitala tjänster), Satu Pastila (blodgivning), Katarina Stendahl (ekonomitjänster) och Willy Toiviainen (kommunikation och personaltjänster).

 

Blodtjänsts organisation 31.12.2019

Finlands Röda Kors Blodtjänst är den enda institutionen som bedriver blodtjänst-verksamhet i Finland.