Intressegruppsverksamhet

Intressegruppsverksamhet

Blodtjänst ansvarar för att betjäna den finländska hälso- och sjukvården som enda inrättning av sitt slag och som en expertorganisation på toppnivå. Detta innebär t.ex. att vi garanterar tillgången på blodprodukter, vävnadstjänster samt vissa laboratorie- och experttjänster som stöd för patientvården varje dag året om under alla omständigheter.

Blodtjänst ansvarar för sin verksamhets tillförlitlighet och trygghet inför myndigheterna. Vårt kvalitetssystem och våra noggranna verksamhetsriktlinjer spelar en viktig roll i Blodtjänsts dagliga arbete. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea kontrollerar verksamhetens kvalitet med jämna mellanrum.

Våra klienter är alla de enheter inom hälso- och sjukvården som köper Blodtjänsts produkter och övriga tjänster som Blodtjänst producerar. Vi ansvarar inför våra klienter för effektiv och välfungerande service av hög standard, vilket hjälper till att garantera patientvård av hög kvalitet. Verksamheten utvecklas i tätt samarbete med klienterna.

Patienterna har rätt att få behandling med trygga blodprodukter snabbt och jämlikt i hela Finland. Blodtjänst väljer lämpliga blodgivare på basis av säkerhetskriterier och ser till att blodet testas noggrant och att framställningsprocessen är trygg. Blodtjänst främjar trygg användning av blodprodukter genom fortbildnings- och informationsverksamhet samt samarbete med sjukhusen.

Utan blodgivare skulle Blodtjänst inte finnas. Ett av Blodtjänsts viktigaste värden är en djup uppskattning av blodgivarna och deras gåva. I praktiken syns detta t.ex. som god kundservice, smidig blodgivning och sörjning för blodgivarens säkerhet. Blodtjänst uppföljer systematiskt blodgivarnas önskemål och respons samt utvecklar sin kundservice enligt dessa.

Sin forskning genomför Blodtjänst i tätt samarbete med forskare vid universitet men också läkemedelsbolag och andra organisationer som bedriver forskning. Vi samarbetar också mycket med läroanstalter. Blodtjänst erbjuder studerande bl.a. möjligheter till arbetspraktik och teman för lärdomsprov.

Finlands Röda Kors förvaltningsorgan, centralbyrå, kretsar och avdelningar är alla Blodtjänsts viktiga intressegrupper. Konkret samarbete sker t.ex. under lokala massblodgivningar som frivilliga från FRK:s avdelningar hjälper till att organisera.

Dessutom deltar Blodtjänst aktivt i samarbetet mellan internationella blodtjänstorganisationer för att kunna påverka praxis inom området.

Blodtjänsts organisationsmedlemsskap (en del via Finlands Röda Kors centralorganisation):

Internationella:

* Alliance of Blood Operators ABO (internationellt samarbetsorgan för blodtjänstorganisationer, Blodtjänst deltar via EBA)

* European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine EATRIS (forskningsorganisation, medlem)

* European Blood Alliance EBA (Europeiska blodalliansen, organisationsmedlem)

* European Federation for Immunogenetics EFI (europeisk immunogenetikförening, personliga medlemskap)

* European Society of Organ Transplantation (europeisk organtransplantationsförening, personliga medlemskap)

* Global Advisory Panel (GAP) on Corporate Governance and Risk Management of Blood Services in Red Cross and Red Crescent Societies (internationellt samarbetsorgan för Röda Korsets blodtjänstverksamhet, organisationsmedlem)

* International Haemovigilance Network (internationellt samarbetsnätverk för blodsäkerhet)

* International Society of Blood Transfusion (internationell blodtransfusionsförening, personliga medlemskap)

* Nordic Blood Bank Meeting (möten för nordiska blodtjänstsinrättningar, samarbetspart)

* Scandiatransplant (nordiskt samarbetsorgan för organtransplantationer, Blodtjänst deltar som samarbetspart till HNS)

* World Marrow Donor Association (internationellt samarbetsorgan för stamcellsdonation, medlem)

Nationella:

* FHRB Hematologiska biobanken (ägare/medlem)

* Försörjningsberedskapscentralens hälsovårdspool (medlem)

* Välfärdsbranschens förbund (medlem)

* En gåva till livet-samarbetet (samarbetsorgan för kommunikation för att främja organdonation, består av föreningar och organisationer inom området, medlem i ledningsgruppen)

* Labquality Oy (delägare)

* SalWe Oy Strategiska centret för hälsa och välfärd (delägare)

Blodtjänst utvecklar sin verksamhet i tätt samarbete med sina intressentgrupper.