Riskhantering

Riskhantering

Blodtjänsts riskhantering grundar sig på intern övervakning, god förvaltningssed och kontinuerlig riskbedömning. Huvudmålet är systematisk och jämförbar riskhantering, där de olika verksamhets- och organisationsdelarnas mycket olika risker är jämförbara och kan analysers som en helhet. Därför indelas riskerna i fem kategorier: strategiska risker, ekonomiska och personalrisker, risker beträffande den offentliga bilden, operativa risker samt blodgivar- och patientsäkerhetsrisker.

Ledningsgruppen bedömer varje år riskregistrets viktigaste risker som sedan behandlas av Blodtjänsts styrelse. När en risk blir verklighet eller kräver aktiv hantering bildas vid behov en beredskapsgrupp som ansvarar för uppföljningen av risken samt planering och uppföljning av olika åtgärder.

Riskhantering grundar sig på intern övervakning, god förvaltningspraxis och kontinuerlig riskbedömning.