Personal

Personal

År 2018 arbetade i medeltal 514 personer vid Blodtjänst, och deras sammanlagda arbetsinsats motsvarar arbetsinsatsen för 428 heltidsanställda. Antalet minskade något från föregående år enligt planen. Personalens medelålder var 43,2 år. Personalen bestod till 88,4 % av kvinnor och till 11,6 % av män. Medellängden på den fast anställda personalens anställningsförhållanden var 13,4 år och andelen fast anställda som sade upp sig var 2,4 %.

Mängden sjukfrånvaro hölls på relativt låg nivå såsom tidigare år. Sjukfrånvaroprocenten av den teoretiska arbetstiden var 3,7 % precis som det föregående året. Också antalet arbetsolycksfall var relativt lågt: totalt 34 fall, varav 11 hände på arbetsplatsen och 23 under resor till och från arbetet.

Blodtjänst har förbundit sig till att utveckla arbetsplatsen i enlighet med modellen Great Place to Work®. Vårt mål är att utveckla vår arbetsplats till en av de bästa i Finland. Trust Index©-talet steg för femte gången i rad och är nu 78 %. Detta gav Blodtjänst Great Place to Work®-certifikatet redan för tredje gången. Blodtjänst utsågs till en av de bästa arbetsplatserna i Finland inom gruppen medelstora organisationer och innehade plats 26 på denna lista.

Vi satsade fortgående på att främja de anställdas välbefinnande bl.a. genom att ordna sömnträning och ytterligare stöd för motionsverksamhet. Vi utvecklade företagshälsovården, tränade våra chefer i att leda med hänsyn till arbetstagarnas arbetsförmåga och fortsatte att ge våra team riktat stöd. Vi inledde också en kampanj som gör det möjligt för personalen att använda en arbetsdag för frivilligarbete.

Det mest imponerande är hur vanliga finländare förbinder sig till att hjälpa sina medmänniskor.