Forskning

Forskning

Forskningen som bedrivs vid Blodtjänst fokuserar på målsättningarna i vår forskningsstrategi:

• Blodförsörjningskedjan
• Nya cellterapier samt organ- och vävnadstransplantats lämplighet för transplantation

År 2022 spenderade vi totalt 4,4 miljoner euro på forskning och produktutveckling, varav 64 % täcktes av extern finansiering (2,8 miljoner euro). Nettokostnaden för forskning var 3 % av omsättningen.

Den centrala forskarresursen har varit 18 forskare med en doktorsgrad och 13 doktorander. Blodtjänsts forskare medverkade i 28 referentgranskade vetenskapliga publikationer. Under året färdigställdes också en doktorsavhandling om HLA-vävnadskompatibilitet.

Blodtjänst har många pågående produktutvecklingsprojekt som grundar sig på långsiktig vetenskaplig forskning. Nya produkter utvecklas till exempel av extracellulära vesiklar (EV) och terapeutiska CAR NK-celler. Vården av leukemipatienter främjas i ett utvecklingsprojekt som baserar sig på genomdata från biobanksprov och i vilket det utreds vilka HLA-typer hos trombocytdonatorerna som ger upphov till det bästa behandlingssvaret. Biobanken används också vid identifiering av personer med sällsynta blodgrupper, så att patienter som har en sällsynt blodgrupp kan få lämpliga blodprodukter.

Från Blodtjänsts forskningsfond delades 500 000 euro ut till forskningsprojekt. Därtill beviljades finansiering på 149 000 euro från forskningsfonden för att stärka infrastrukturen kring Blodtjänsts cellterapiforskning. Med dessa medel renoverades och utrustades laboratorielokalerna som är belägna i Biomedicum.

Den centrala forskarresursen har varit 18 forskare med en doktorsgrad och 13 doktorander.