Medicinska tjänster, blodövervakning och sjukhuskunder

Medicinska tjänster, blodövervakning och sjukhuskunder

Blodtjänsts läkare stöder sjukhusen vid problem som faller inom det transfusionsmedicinska området samt i immunologiska frågor relaterade till vävnads- och organtransplantationer dygnet runt. Därtill har blodsäkerhetsbyrån, som verkar vid Blodtjänst, i enlighet med givna direktiv som uppgift att utreda och följa upp rapporter om biverkningar och risksituationer i samband med blodtransfusioner i Finland. Informationen som samlats in från dem används för att utveckla en säkrare blodtransfusionsterapi.

Blodtjänst främjar säkerheten vid blodtransfusioner, patientfokuserad blodbehandling (PBM), optimal användning av blodprodukter samt produkternas leveranskedja till exempel i samband med kundmöten och utbildningstillfällen och i olika nätverk. Under år 2022 arrangerade vi 12 utbildningstillfällen, och därtill intensifierade vi samarbetet med läroanstalter genom att bland annat skapa nya onlinekurser och läromedel.

På basis av resultaten av kundenkäten som utfördes år 2022 ser kunderna som köper blodprodukter (n = 105) fortfarande Blodtjänst som en pålitlig och sakkunnig samarbetspartner. Medelvitsordet för tillförlitligheten avseende Blodtjänsts produkter och tjänster var 9,8 (på en skala mellan 4 och 10), och respondenterna bedömde också samarbetet med Blodtjänst som berömligt, med vitsordet 9,6.

Erfarenheterna av coronapandemin samt de ökade geopolitiska riskerna avspeglades i att Blodtjänst stärkte sin beredskap. Inom Blodtjänsts samtliga verksamheter planerades den fortsatta verksamheten, och beredskapen sågs över. Särskild uppmärksamhet fästes vid cybersäkerhet. I den nya fastigheten i Vanda installerades många tekniska säkerhetslösningar. Under året ökades också samarbetet med FRK:s beredskapschefer, räddningsverken i Södra Finland samt välfärdsområdenas lägescentraler och beredskapscenter. Kontakten med myndigheterna som ansvarar för säkerhet och försörjningsberedskap blev också tätare.

Se videon: Blodets resa

Klienternas förtroende för Blodtjänsts produkter och tjänster har bibehållits på utmärkt nivå.