Medicinska tjänster och sjukhusklienter

Medicinska tjänster och sjukhusklienter

Våra läkare deltar i patientvården genom att ge utlåtanden och svar på patientprover som analyserats vid Blodtjänsts laboratorium. De stödjer sjukhusen också under jourtider genom telefonkonsultationer bl.a. i frågor som gäller blodtransfusioner.

En välfungerande blodförsörjningskedja förutsätter friktionsfri kommunikation mellan sjukhusets blodcentral, vårdavdelningarna och Blodtjänst. Blodförsörjningskedjans kontaktpersonsnätverk sammanför dessa parter och stödjer samarbetet. I nätverket ingår hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med blodtransfusioner från alla universitets- och centralsjukhus. Kommunikationen omfattar bl.a. årliga möten, ett nyhetsbrev, enkäter och lägesöversikter.

Vi organiserade sex fortbildningsdagar vid Blodtjänst och ett flertal fortbildningar hos våra klienter. Dessutom höll våra läkare och andra experter över 20 fortbildningsföredrag.

Vi mäter klientnöjdheten regelbundet. År 2018 riktade vi vår klientenkät till våra blodproduktklienter, alltså både blodcentralerna och kliniska experter som använder blodprodukter. Klienternas förtroende för Blodtjänsts produkter och tjänster har bibehållits på utmärkt nivå. Medeltalet för alla vitsord på en skala från 4 till 10 var 9,3 vilket är berömligt. Sjukhusen uppskattar särskilt tillgången till hjälp i problemsituationer dygnet runt samt vårt fortbildningsutbud.

Klienternas förtroende för Blodtjänsts produkter och tjänster har bibehållits på utmärkt nivå.