Medicinska tjänster och sjukhuskunder

Medicinska tjänster och sjukhuskunder

Våra läkare deltar i vården av patienter genom att ge utlåtanden och svar beträffande patientprover som undersökts i Blodtjänsts laboratorier. De stöder sjukhusen också under jourtid och ger telefonrådgivning t.ex. i frågor som gäller blodtransfusioner. I vårt nätverk av kontaktpersoner ingår personal som arbetar med blodtransfusioner från alla universitets- och centralsjukhus.

Vi mäter kundnöjdheten med regelbundna enkäter riktade till våra sjukhuskunder. År 2020 riktade vi kundenkäten till våra kunder som köper blodprodukter. De gav Blodtjänst det utmärkta allmänvitsordet 9,4 på en skala mellan 4 och 10 i enkäten som gjordes i november. Varken pandemin eller det nya systemet för verksamhetsstyrning som togs i bruk påverkade resultatet, som var på samma höga nivå som året innan.

Samarbetsmöten med blodcentralens kunder utgör en viktig del i att upprätthålla blodförsörjningskedjan, liksom också att aktivt informera kunderna och rapportera till exempel om användningen av blodprodukter.

Under år 2020 arrangerade vi också fyra utbildningsevenemang för personal inom hälso- och sjukvården. Vi fortsatte samarbetet med THL med målet att grunda ett nationellt register för blodtransfusioner inom Kanta-arkitekturen. I samarbete med Fimea förberedde vi elektronisk ärendehantering inom blodövervakning. Vi producerade också en utvärderingsrapport om trombocytprodukternas säkerhet med avseende på mikrober och om metoder för att fastställa säkerheten avseende mikrober.

Till följd av coronaviruspandemin, och med stöd av EU-kommissionen, inleddes studier i många länder för att undersöka användningen av konvalescentplasma i vården av patienter. Vi deltog i en klinisk studie i Finland genom att samla in konvalescentplasma till forskarna från frivilliga donatorer.

Se videon: Blodets resa

Klienternas förtroende för Blodtjänsts produkter och tjänster har bibehållits på utmärkt nivå.