Ekonomi

Blodtjänst är en icke-vinstdrivande organisation. Verksamheten finansieras genom försäljning av blodprodukter och tjänster till organisationer inom hälso- och sjukvården. Blodtjänsts verksamhet stöds inte med offentliga medel eller avkastning från Röda Korsets övriga verksamhet och får inte heller ekonomiskt stöd från andra utomstående källor, med undantag för forskarstipendier eller riktad finansiering för specifika överenskomna projekt. Eventuellt ekonomiskt överskott utdelas inte, utan det används för att trygga och utveckla Blodtjänsts verksamhet.

Nytt högkvarter för Finlands Röda Korsets Blodtjänst i Vehkala, Vanda.

Omsättningen ökade med 7,4 % och uppgick till 57,4 miljoner euro. Efterfrågan på blodprodukter var lägre än året innan, medan Stamcellsregistrets försäljning ökade avsevärt. Affärsverksamhetens övriga avkastning minskade med 33,7 % jämfört med året innan och var 1,7 miljoner euro. Material- och underleverantörskostnaderna ökade med 2,3 % och personalkostnaderna med 3,7 %. Övriga kostnader minskade med 14,5 %, i huvudsak till följd av lägre fastighets- och hyreskostnader i och med att flytten av Blodtjänsts huvudsakliga verksamhetsställe till nya lokaliteter slutfördes i slutet av år 2022.

Den operativa verksamheten var förlustbringande liksom under de två föregående åren, men den starka utvecklingen på värdepappersmarknaden resulterade i ett positivt totalresultatet. Räkenskapsperiodens interna resultat var 40 442 €.

Vid redovisningsperiodens slut uppgick Blodtjänsts interna överskott till totalt 81,5 miljoner euro, varav 22,0 miljoner euro har placerats i en fri fond för FRK:s eget kapital. Syftet med fonden är att stödja Blodtjänsts forsknings- och utvecklingsverksamhet. 55,1 miljoner euro var placerade i finansiella värdepapper, och Blodtjänst hade 15,5 miljoner euro i penningmedel och bankfordringar. En stark balansräkning garanterar kontinuiteten i Blodtjänsts kritiska tjänster i flera månader utan avbrott även i allvarliga störningssituationer.

Blodtjänst uppgör en intern resultaträkning och balansräkning som beskriver verksamheten. Blodtjänsts resultat ingår som en del i Finlands Röda Kors resultat. Vid tidpunkten för underteckning av Blodtjänsts balansräkning har FRK:s revisionsberättelse ännu inte färdigställts.

 

Omsättning enligt produktgrupp (milj. euro)

Största delen av Blodtjänsts omsättning kommer från blodprodukter.

20222023FörändringAndel av omsättningen
Blodprodukter35,036,2+3,4 %63 %
Laboratorieundersökningar5,86,3+8,7 %11 %
Plasmaråmaterial6,26,8+9,9 %12 %
Cell- och vävnadstjänster3,04,5+48,1 %8 %
Läkemedel2,93,1+7,3 %5 %
Övriga0,60,5-2,9 %1 %
Totalt53,457,4+7,4 %

Fördelning av kostnaderna 2023 (%)

Blodtjänsts kostnader består till största delen av personalkostnader.

Personalkostnader45 %
Material och underleveranser22 %
IKT7 %
Hyror (lokaler och utrustning)7 %
Investeringskostnader6 %
Underhåll av fastigheter och utrustning3 %
Logistik3 %
Övriga7 %

Fördelning av kostnaderna för en blodpåse 2023 (%)

Kostnaden för en blodprodukt består av flera olika arbetsskeden.

Blodgivning64 %
Laboratorieverksamhet17 %
Framställning11 %
Lagerföring och transport6 %
Medicinskt stöd2 %