Ekonomi och samhällsansvar

Ekonomi och samhällsansvar

Blodtjänst verkar inte i vinstbringande syfte. Verksamheten finansieras med avgifterna som organisationer inom hälso- och sjukvården betalar Blodtjänst för blodprodukter och tjänster. Blodtjänstens verksamhet stöds inte av offentliga medel, intäkter från annan verksamhet inom Röda Korset eller andra externa källor, med undantag för forskningsanslag eller riktad finansiering av separata projekt enligt avtal. Eventuellt ekonomiskt överskott utdelas inte, utan det används för att trygga och utveckla Blodtjänsts verksamhet.

Efterfrågan på blodprodukter och Blodtjänsts övriga produkter var lägre än året innan. Omsättningen minskade med 6,5 % och uppgick till 53,4 miljoner euro. Resultatet för den operativa verksamheten uppvisade som väntat en förlust, vilket berodde både på den minskade omsättningen och de engångskostnader som bygget av vårt nya, huvudsakliga verksamhetsställe medförde: kostnader för planering och flytt, överlappande hyres- och underhållskostnader under ibruktagningsfasen samt extra resurser som projektet krävde. Räkenskapsperiodens resultat var -13,0 miljoner euro. Finansnetto var -4,8 miljoner euro.

Effekterna av det nya huvudsakliga verksamhetsstället avspeglade sig bland annat i en ökning av personalkostnaderna (+5,9 %) samt i övriga kostnader såsom kostnader för lokaliteter (+15,5 %). Den lägre omsättningen avspeglades å sin sida i lägre material- och underleverantörskostnader (-7,1 %).

Vid redovisningsperiodens slut uppgick Blodtjänsts interna överskott till totalt 81,4 miljoner euro, varav 22,5 miljoner euro har placerats i en fri fond för FRK:s eget kapital. Syftet med fonden är att stödja Blodtjänsts forsknings- och utvecklingsverksamhet. 50,7 miljoner euro var placerade i finansiella värdepapper, och Blodtjänst hade 18,5 miljoner euro i penning-medel och bankfordringar. En stark balansräkning garanterar kontinuiteten i Blodtjänsts kritiska tjänster i flera månader utan störningar även under exceptionella förhållanden.

Blodtjänst uppgör en intern resultaträkning och balansräkning som beskriver verksamheten. Blodtjänsts resultat ingår som en del i Finlands Röda Kors resultat. Vid tidpunkten för underteckning av Blodtjänsts balansräkning har FRK:s revisionsberättelse ännu inte färdigställts.

Se videon: Blodets resa

Mera videor