Ekonomi och samhällsansvar

Ekonomi och samhällsansvar

Blodtjänst verkar inte i vinstbringande syfte, utan verksamheten finansieras med avgifterna som organisationer inom hälso- och sjukvården betalar Blodtjänst för blodprodukter och tjänster. Blodtjänsts verksamhet stöds inte med offentliga medel och får inte heller ekonomiskt stöd från andra externa källor med undantag för stipendier och bidrag som beviljas för forskningsprojekt. Eventuellt ekonomiskt överskott utdelas inte, utan det används för att trygga och utveckla Blodtjänsts verksamhet.

Vår ekonomi var fortsättningsvis solid. Blodtjänsts interna överskott under redovisningsperioden uppgick till 2,3 miljoner euro. Tack vare den goda ekonomin kunde blodprodukternas priser bibehållas oförändrade för femte året i rad trots att den allmänna kostnadsnivån har stigit.

År 2018 minskade omsättningen med 0,3 % jämfört med året innan och uppgick till 60,4 miljoner euro. Andelen av omsättningen som kom från försäljning av blodprodukter till sjukhusen var 2/3. Omsättning av blodprodukter ökade 1,3 %. Personalrelaterade kostnaderna ökade med 0,5 % och stod för största delen eller 45 % av de totala kostnaderna för Blodtjänst. Däremot minskade material- och underleverantörsutgifterna med 1,0 %. Övriga kostnader (bl.a. kostnader för lokaler, ICT och logistik) ökade med 2,0 %.

Vid redovisningsperiodens slut uppgick Blodtjänsts kapital till totalt 76,9 miljoner euro, varav 39,7 miljoner euro var placerade i finansiella värdepapper. Blodtjänst hade 28,6 miljoner euro i penningmedel och bankfordringar.

Blodtjänst uppgör en intern resultaträkning och balansräkning som beskriver verksamheten. Blodtjänsts resultat ingår som en del i Finlands Röda Kors resultat. Vid tidpunkten för underteckning av Blodtjänsts balansräkning har FRK:s revisionsberättelse ännu inte färdigställts.

 

 

     

Tack vare den goda ekonomin kunde blodprodukternas priser bibehållas oförändrade.