Ekonomi och samhällsansvar

Ekonomi och samhällsansvar

Blodtjänst verkar inte i vinstbringande syfte. Verksamheten finansieras med avgifterna som organisationer inom hälso- och sjukvården betalar Blodtjänst för blodprodukter och tjänster. Blodtjänsts verksamhet stöds inte med offentliga medel och får inte heller ekonomiskt stöd från andra utomstående källor med undantag för stipendier och bidrag som beviljas för forskningsprojekt. Eventuellt ekonomiskt överskott utdelas inte, utan det används för att trygga och utveckla Blodtjänsts verksamhet.

Redovisningsperiodens överskott uppgick till 9,5 miljoner euro, varav största delen, 6,0 miljoner euro, bestod av finansiella intäkter och investeringskapitalets värdeökning. Omsättningen minskade med 2,7 % jämfört med året innan och uppgick till 58,8 miljoner euro. Omsättningsminskningen berodde till största delen på den minskade försäljningen av blodprodukter. Affärsverksamhetens övriga intäkter omfattar bland annat en engångsförsäljningsintäkt från en företagsöverlåtelse.

Personalkostnaderna ökade med 1,1 %. Material- och underleverantörsutgifterna minskade med 2,3 %. Övriga kostnader, varav de största var kostnader för lokaler, IKT och logistik, ökade med 3,2 %.

Användningen av blodprodukter har på 10 år minskat med cirka 25 %. Blodtjänst har anpassat sig väl till situationen och inte behövt höja priserna på blodprodukter sedan år 2014. Även år 2020 inleds med samma priser.

Vid redovisningsperiodens slut uppgick Blodtjänsts interna överskott till totalt 86,4 miljoner euro, varav 45,7 miljoner euro var placerade i finansiella värdepapper. Blodtjänst hade 32,9 miljoner euro i penningmedel och bankfordringar. FRK:s styrelse beslutade att en fri fond bildas med FRK:s eget kapital för att stödja Blodtjänsts forsknings- och utvecklingsverksamhet. Startkapitalet för denna fria fond som bildats av tidigare års överskott uppgick till 23,5 miljoner euro.

Blodtjänst uppgör en intern resultaträkning och balansräkning som beskriver verksamheten. Blodtjänsts resultat ingår som en del i Finlands Röda Kors resultat. Vid tidpunkten för underteckning av Blodtjänsts balansräkning har FRK:s revisionsberättelse ännu inte färdigställts.

Tack vare den goda ekonomin kunde blodprodukternas priser bibehållas oförändrade.