Ekonomi och samhällsansvar

Ekonomi och samhällsansvar

Blodtjänst verkar inte i vinstbringande syfte. Verksamheten finansieras med avgifterna som organisationer inom hälso- och sjukvården betalar Blodtjänst för blodprodukter och tjänster. Blodtjänsts verksamhet stöds inte med offentliga medel och får inte heller ekonomiskt stöd från andra utomstående källor, med undantag för stipendier och bidrag som beviljas för forskningsprojekt. Eventuellt ekonomiskt överskott utdelas inte, utan det används för att trygga och utveckla Blodtjänsts verksamhet.

Redovisningsperiodens överskott uppgick till 2,1 miljoner euro. De finansiella intäkternas andel av resultatet var 2,2 miljoner euro. Omsättningen minskade med 2,6 % jämfört med året innan och uppgick till 57,2 miljoner euro. Omsättningsminskningen berodde till största delen på den minskade efterfrågan på blodprodukter.

Personalkostnaderna ökade med 1,1 %. Material- och underleverantörskostnaderna minskade med 3,7 %. Övriga kostnader, varav de största var kostnader för lokaler, IKT och logistik, ökade med 3,4 %.

Användningen av blodprodukter har på 10 år minskat med cirka 25 %. Blodtjänst har anpassat sig väl till situationen och har inte behövt höja priserna på blodprodukter sedan år 2014. Även år 2021 inleds med samma priser.

Vid redovisningsperiodens slut uppgick Blodtjänsts interna överskott till totalt 88,5 miljoner euro, varav 23,5 miljoner euro har placerats i en fri fond för FRK:s eget kapital. Syftet med fonden är att stödja Blodtjänsts forsknings- och utvecklingsverksamhet. 48,0 miljoner euro var placerade i finansiella värdepapper, och Blodtjänst hade 33,6 miljoner euro i penningmedel och bankfordringar.

Blodtjänst uppgör en intern resultaträkning och balansräkning som beskriver verksamheten. Blodtjänsts resultat ingår som en del i Finlands Röda Kors resultat. Vid tidpunkten för underteckning av Blodtjänsts balansräkning har FRK:s revisionsberättelse ännu inte färdigställts.

Se videon: Blodets resa