Sisäinen tase

Sisäinen tase (vahvistamaton) 31.12.2018 31.12.2017
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Aineettomat hyödykkeet yhteensä


798 250,59
2 474 037,50
3 272 288,09


1 226 017,83
1 766 577,47
2 992 595,30

Aineelliset hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Aineelliset hyödykkeet yhteensä


369 001,32
2 426 594,12
344 589,06
3 140 184,50

528 326,04
2 520 303,98
33 799,02
3 082 429,04

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet


11 726,79

12 643,42

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet
Omat valmisteet

Vaihto-omaisuus yhteensä


3 979 635,00
604 567,00
4 584 202,00

3 284 771,00
577 688,00
3 862 459,00

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset
Konsernin sisäiset saamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

3 803 179,29
194 727,35
108,61
1 233 589,15
5 231 604,40


4 395 245,65
195 589,15
321,36
690 967,30
5 282 123,46

Rahoitusarvopaperit

Muut osakkeet ja osuudet


39 707 675,72

41 393 633,16

Rahat ja pankkisaamiset

28 635 738,45 25 638 343,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ 84 583 419,95 82 264 226,38
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Veripalvelurahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden tulos
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
23 546 309,70
51 017 416,77
2 322 076,45
76 885 802,92
23 546 309,70
45 565 024,79
5 452 391,98
74 563 726,47

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta


0,00

18 107,25

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

Ostovelat
Konsernin sisäiset velat
Muut velat
Siirtovelat

Lyhytaikainen yhteensä

 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

 

18 107,25
2 941 341,82
71 231,27
369 654,66
4 297 282,03
7 697 617,03

 

 84 583 419,95

 

24 142,84
3 216 774,27
20 099,65
385 220,32
4 036 155,58
7 682 392,66

 

 82 264 226,38