Sisäinen tase

Sisäinen tase (vahvistamaton) 31.12.2017 31.12.2016
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Aineettomat hyödykkeet yhteensä


1 226 017,83
1 766 577,47
2 992 595,30


2 296 327,10
281 666,94
2 577 994,04

Aineelliset hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Aineelliset hyödykkeet yhteensä


528 326,04
2 520 303,98
33 799,02
3 082 429,04

733 453,40
2 712 329,12
91 122,86
3 536 905,38

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet


12 643,42

14 448,12

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet
Omat valmisteet

Vaihto-omaisuus yhteensä


3 284 771,00
577 688,00
3 862 459,00

3 272 566,00
462 483,00
3 735 049,00

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset
Konsernin sisäiset saamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

4 395 245,65
195 589,15
321,36
690 967,30
5 282 123,46


4 624 222,85
281 941,21
832,56
1 081 152,73
5 988 149,35

Rahoitusarvopaperit

Muut osakkeet ja osuudet


41 393 633,16

39 104 505,11

Rahat ja pankkisaamiset

25 638 343,00 21 686 210,29
VASTAAVAA YHTEENSÄ 82 264 226,38 76 643 261,29
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Veripalvelurahasto
Käyvän arvon rahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden tulos
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
23 546 309,70
3 934 567,80
41 630 456,99
5 452 391,98
74 563 726,47
23 546 309,70
4 078 243,86
37 462 803,32
4 167 653,67
69 255 010,55

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta


18 107,25

36 214,38

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

Ostovelat
Konsernin sisäiset velat
Muut velat
Siirtovelat

Lyhytaikainen yhteensä


24 142,84
3 216 774,27
20 099,65
385 220,32
4 036 155,58
7 682 392,66

24 142,84
2 675 085,49
18 872,41
397 129,14
4 236 806,48
7 352 036,36

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 82 264 226,38 76 643 261,29