Sisäinen tase

Sisäinen tase  31.12.2022 31.12.2021
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Aineettomat hyödykkeet yhteensä


5 345 224,33
72 021,31
5 417 245,64


3 533 551,70
468 928,86
4 002 480,56

Aineelliset hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Aineelliset hyödykkeet yhteensä


1 949 978,58
4 035 406,31
385 457,61
6 370 842,50

57 802,97
2 664 064,97
2 921 536,23
5 643 404,17

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet


1 558,60

1 558,60

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet
Omat valmisteet

Vaihto-omaisuus yhteensä


4 375 497,00
458 838,18
4 834 335,18

3 883 504,00
362 386,18
4 245 890,18

Pitkäaikaiset saamiset

Vakuustalletukset

832 017,23

832 017,23

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset
Konsernin sisäiset saamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

3 902 826,22
2 726,25

1 713 073,64
5 618 626,11


2 886 028,01
1,26
683,30
1 182 640,59

4 069 353,16

Rahoitusarvopaperit

Muut osakkeet ja osuudet


50 685 049,16

55 386 309,31

Rahat ja pankkisaamiset

18 532 986,99 30 292 809,11
VASTAAVAA YHTEENSÄ 92 292 661,41 104 473 822,32
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Veripalvelun tutkimusrahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
22 472 097,43
71 918 829,99
-12 968 361,24
81 422 566,18
23 051 309,70
65 435 722,47
5 903 895,25
94 390 927,42

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat
Konsernin sisäiset velat
Muut velat
Siirtovelat

Lyhytaikainen yhteensä

 

 

4 789 331,26

313 989,51
451 191,79
5 315 582,67

10 870 095,23

 

4 749 706,88

172 567,12
411 154,24
4 749 466,66
10 082 894,90

 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

92 292 661,41

104 473 822,32