Sisäinen tase

Sisäinen tase  31.12.2020 31.12.2019
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Aineettomat hyödykkeet yhteensä


3 841 820,63
689 283,18
4 531 103,81


816 378,44
2 797 570,59
3 613 949,03

Aineelliset hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Aineelliset hyödykkeet yhteensä


136 293,60
2 251 678,17
144 196,10
2 532 167,87

235 593,19
2 093 295,81
118 039,51
2 446 928,51

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet


1 558,60

1 726,79

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet
Omat valmisteet

Vaihto-omaisuus yhteensä


3 321 792,00
429 543,18
3 751 335,18

4 206 277,00
399 496,00
4 605 773,00

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset
Konsernin sisäiset saamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

4 995 762,99
00,00
669,30
1 211 855,06
6 208 287,35


3 997 212,98
6 898,32
338,82
1 326 493,99
5 330 944,11

Rahoitusarvopaperit

Muut osakkeet ja osuudet


47 985 815,02

45 680 957,38

Rahat ja pankkisaamiset

33 576 540,62
32 940 118,61
VASTAAVAA YHTEENSÄ 98 586 808,45 94 620 397,43
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Veripalvelun tutkimusrahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
23 546 309,70
62 812 506,45
2 128 216,02
88 487 032,17
23 546 309,70
53 339 493,22
9 473 013,23
86 358 816,15

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat
Konsernin sisäiset velat
Muut velat
Siirtovelat

Lyhytaikainen yhteensä

 

 

4 274 284,11

320 559,36
416 108,81
5 088 824,00

10 099 776,28

 

3 595 687,94

178 185,91
406 544,21
4 081 163,22
8 261 581,28

 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

98 586 808,45

94 620 397,43