Sisäinen tuloslaskelma

Sisäinen tuloslaskelma (vahvistamaton) 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017
LIIKEVAIHTO 60 418 872,09 60 568 647,22

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen muutos

26 879,00

 115 205,00

Liiketoiminnan muut tuotot 2 708 411,82 1 819 199,35

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos

Ulkopuoliset palvelut

 

 

14 089 999,04

-694 864,00
2 162 661,00
15 557 796,04

 

 

13 263 445,68

-12 205,00
2 543 706,61
15 794 947,29

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

 

19 745 851,72

3 545 685,88

695 542,12

23 987 079,72

 

 19 446 947,95

 

3 447 344,52
929 590,46
23 823 882,93

Poistot ja arvonalennukset

Suunnitelman mukaiset poistot

 

Liiketoiminnan muut kulut


1 722 802,14

17 853 973,26

2 432 474,20

17 624 940,95
LIIKETULOS 4 032 511,75 2 826 806,20

Rahoitustuotot ja -kulut

Korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut

 

 

Arvonmuutos


2 600 951,69

-451 418,12

2 149 533,57

 

-3 858 792,87


 2 704 647,54

-79 061,76

2 625 585,78

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 2 323 252,45 5 452 391,98
Verot - 1 176,00
TILIKAUDEN TULOS (sisäinen) 2 322 076,45 5 452 391,98*

*) Sijoitusomaisuuden kirjanpitokäsittely on muutettu uuden kirjanpitostandardin mukaisesti vuoden 2018 tilinpäätökseen, mutta vuoden 2017 tuloslaskelmaa ei ole oikaistu vastaavalla tavalla.