Sisäinen tuloslaskelma

Sisäinen tuloslaskelma  1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020
LIIKEVAIHTO 57 161 643,53 57 236 556,16

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen muutos

-67 157,00

 30 047,18

Liiketoiminnan muut tuotot 3 326 360,40 2 655 879,31

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos

Ulkopuoliset palvelut12 936 970,83

-561 712,00
2 490 833,64
14 866 092,47

 11 318 000,93

884 485,00
2 483 232,02
14 685 717,95

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

 

20 799 769,53

3 688 079,37

775 550,07

25 263 398,97

 

20 716 288,79

 

3 187 002,95
700 385,37
24 603 677,11

Poistot ja arvonalennukset

Suunnitelman mukaiset poistot

 

Liiketoiminnan muut kulut


2 520 394,99

18 852 191,42

2 111 762,93

18 642 045,46
LIIKETULOS -1 081 230,92 -120 720,80

Rahoitustuotot ja -kulut

Korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut


2 546 199,84

-127 767,63

2 418 432,21

 

 


 885 333,64

-1 581 132,05

-695 798,41

               Arvonmuutos

5 061 693,96

2 945 335,23

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 6 398 895,25 2 128 816,02
Verot -600
Veripalvelun tutkimusrahasto -495 000,00
TILIKAUDEN TULOS (sisäinen) 5 903 895,25 2 128 216,02