Sisäinen tuloslaskelma

Sisäinen tuloslaskelma  1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019
LIIKEVAIHTO 57 236 556,16 58 792 453,58

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen muutos

30 047,18

 -205 071,00

Liiketoiminnan muut tuotot 2 655 879,31 4 020 916,98

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos

Ulkopuoliset palvelut11 318 000,93

884 485,00
2 483 232,02
14 685 717,95

 13 043 309,58

-226 642,00
2 150 618,85
14 967 286,43

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

 

20 716 288,79

3 187 002,95

700 385,37

24 603 677,11

 

20 127 549,99

 

3 471 958,60
594 162,40
24 193 670,99

Poistot ja arvonalennukset

Suunnitelman mukaiset poistot

 

Liiketoiminnan muut kulut


2 111 762,93

18 642 045,46

1 700 993,48

18 295 403,68
LIIKETULOS -120 720,80 3 450 944,98

Rahoitustuotot ja -kulut

Korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut


885 333,64

-1 581 132,05

-695 798,41

 

 


 1 839 332,52

-139 348,68

1 699 983,84

               Arvonmuutos

2 945 335,23

4 323 060,91

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 2 128 816,02 9 473 989,73
Verot -600,00 -976,50
TILIKAUDEN TULOS (sisäinen) 2 128 216,02 9 473 013,23