Sisäinen tuloslaskelma

Sisäinen tuloslaskelma  1.1.–31.12.2022 1.1.–31.12.2021
LIIKEVAIHTO 53 438 443,99 57 161 643,53

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen muutos

96 452,00

 -67 157,00

Liiketoiminnan muut tuotot 3 563 110,94 3 326 360,40

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos

Ulkopuoliset palvelut12 472 467,59

-491 993,00
1 989 528,62
13 970 003,21

 12 936 970,83

-561 712,00
2 490 833,64
14 866 092,47

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

 

21 938 244,25

3 929 331,32

786 798,45

26 654 374,02

 

20 799 769,53

 

3 688 079,37
775 550,07
25 263 398,97

Poistot ja arvonalennukset

Suunnitelman mukaiset poistot

 

Liiketoiminnan muut kulut


2 745 823,04

21 428 598,28

2 520 394,99

18 852 191,42
LIIKETULOS -7 700 791,62 -1 081 230,92

Rahoitustuotot ja -kulut

Korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut


835 109,72

-3 148 668,18

-2 313 558,46

 

 


 2 546 199,84

-127 767,63

2 418 432,21

               Arvonmuutos

-2 454 011,16

5 061 693,96

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA -12 468 361,24 6 398 895,25
Verot
Veripalvelun tutkimusrahasto -500 000,00 -495 000,00
TILIKAUDEN TULOS (sisäinen) -12 968 361,24 5 903 895,25