Yhteiskuntavastuun mittarit

Yhteiskuntavastuun mittarit

2017 2016 2015
Taloudelliset mittarit
Liikevaihto, 1 000 eur 60 569 61 323 65 081

Materiaalit ja palvelut, 1 000 eur

-15 795 -15 651 -16 930

Henkilöstökulut, 1 000 eur

- 23 824 -24 636 -24 788

Sosiaaliset mittarit

Henkilöstön määrä
(työssäkäyvät päätoimiset, vuoden keskiarvo)

442 445 453

Sairauspoissaolot, pv

4 709 4 803 4 362

Työtapaturmat

28 45 26

Henkilökunnan koulutus, 1 000 eur

-275 -359 -261

Henkilökunnan koulutus, eur/henkilö

622 807 576

Henkilöstötyytyväisyys, Trust Index©
kokonaispisteet

77 % 75 % 74 %

Verenluovuttajien tyytyväisyys,
erittäin tyytyväisten osuus

92 % 93 % 89 %

Asiakastyytyväisyys (kouluarvosanojen kokonaiskeskiarvo)

9,3
n=107

9,3

n=190

-

Ympäristömittarit

Sähkön kulutus, MWh (* 6 107 5 958 5 355

Veden kulutus, m3 (*

11 599

10 700

8 739

Kaukolämmön kulutus, MWh (* 4 801 4 729 4 156
Polttokelpoinen jäte, kg (* 57 100 52 792 46 000
Lajiteltu yhdyskuntajäte, kg (** 157 300 177 621 153 500
Vaaralliset jätteet, kg (* 8 000 5 210 6 000
Matkapäivät 10 973 10 951 11 540
Muita toiminnan mittareita
Verenluovutusten määrä (kokoveri ja afereesi) 204 950 207 148 211 536
Verenluovuttajien määrä (kokoveri ja afereesi) 118 244 119 705 120 882
Verenluovutuksessa rekisteröityneet eri henkilöt (kokoveri ja afereesi) 130 411 132 182 133 597
Verensiirron raportoidut haittavaikutukset 234 245 223
Kantasolurekisterin välittämien siirteiden määrä 137 145 156
Kantasolurekisterin jäsenmäärä (tilanne 31.12.) 41 493 33 119 31 164

*) Kivihaka, Helsinki, sisältää vuodesta 2016 myös uuden alivuokralaisen (YML) yhdyskuntajätteet ja energiankulutuksen. 
**) Terveydenhuollon poltettavaan erityisjätteeseen sisältyvät myös liikkuvan veripalvelun jätteet.