Sisäinen tase

Sisäinen tase (vahvistamaton) 31.12.2016 31.12.2015
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Aineettomat hyödykkeet yhteensä


2 296 327,10
281 666,94
2 577 994,04


2 379 356,68
492 874,23
2 872 230,91

Aineelliset hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Aineelliset hyödykkeet yhteensä


733 453,40
2 712 329,12
91 122,86
3 536 905,38

951 600,64
2 301 010,98
62 159,99
3 314 771,61

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet


14 448,12

14 448,12

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet
Omat valmisteet

Vaihto-omaisuus yhteensä


3 272 566,00
462 483,00
3 735 049,00

3 098 390,45
321 976,00
3 420 366,45

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset
Konsernin sisäiset saamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

4 624 222,85
281 941,21
832,56
1 081 152,73
5 988 149,35


4 061 340,57
1 808 516,19
291,52
1 433 794,12
7 303 942,40

Rahoitusarvopaperit

Muut osakkeet ja osuudet


39 104 505,11

35 961 512,63

Rahat ja pankkisaamiset

21 686 210,29 21 384 978,54
VASTAAVAA YHTEENSÄ 76 643 261,29 74 272 250,66
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Veripalvelurahasto
Käyvän arvon rahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden tulos
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
23 546 309,70
4 078 243,86
37 462 803,32
4 167 653,67
69 255 010,55
23 546 309,70
3 618 456,57
33 514 469,42
3 948 333,90
64 627 569,59

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta


36 214,38

66 392,93

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

Ostovelat
Konsernin sisäiset velat
Muut velat
Siirtovelat

Lyhytaikainen yhteensä


24 142,84
2 675 085,49
18 872,41
397 129,14
4 236 806,48
7 352 036,36

18 107,13
4 401 145,60
92 721,18
412 854,44
4 653 459,79
9 578 288,14

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 76 643 261,29 74 272 250,66