Intern resultaträkning

Intern resultaträkning1.1.–31.12.20231.1.–31.12.2022
OMSÄTTNING57 400 907,5653 438 443,99
Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning-19 355,0096 452,00
Övriga rörelseintäkter1 764 499,023 563 110,94
Material och tjänster
 Material, förnödenheter och varor
  Inköp under räkenskapsperioden11 433 116,8112 472 467,59
  Förändring av lager175 879,00-491 993,00
 Köpta tjänster2 569 088,181 989 528,62
Material och tjänster, total14 178 083,9913 970 003,21
Personalkostnader
 Löner och arvoden22 672 846,0521 938 244,25
 Lönebikostnader
  Pensionskostnader4 056 622,623 929 331,32
  Övriga lönebikostnader841 159,79786 798,45
Personalkostnader, total27 570 628,4626 654 374,02
Avskrivningar och nedskrivningar
 Avskrivningar enligt plan3 542 652,822 745 823,04
Övriga rörelsekostnader17 921 707,2521 428 598,28
RÖRELSEVINST/-FÖRLUST-4 067 020,94-7 700 791,62
Finansiella intäkter och kostnader
 Ränteintäkter och andra finansiella intäkter1 265 941,70835 109,72
 Räntekostnader och andra finansiella kostnader-169 127,24-3 148 668,18
Finansiella intäkter och kostnader, total1 096 814,46-2 313 558,46
Ändring i värdering3 507 897,68-2 454 011,16
VINST/-FÖRLUST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER537 691,20-12 468 361,24
Skatter
Blodtjänsts forskningfond-497 248,86-500 000,00
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/-FÖRLUST (intern)40 442,34-12 968 361,24